fbpx
Wikipedia

Kərim Şükürov

Şükürov Kərim Kərəm oğlu — Azərbaycan tarixçisi, professor, tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Elmi Şurasının direktoru, A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun baş direktoru, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin professoru.[2]

Kərim Şükürov
Kərim Kərəm oğlu Şükürov
Doğum tarixi (65 yaş)
Doğum yeri Bərdə rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ
Azərbaycan
Elm sahəsi tarix
Elmi dərəcəsi tarix elmləri doktoru
Elmi adı professor
İş yeri AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun baş direktoru[1]

Həyatı

Kərim Şükürov 1956–cı il may ayının 10–da Bərdə rayonunda anadan olub. 1962–ci ildə Bərdə şəhər 1 № li orta məktəbin birinci sinfinə gedib, 1972–ci ildə orta məktəbi bitirərək Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olub. 1977–ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1977-1980-ci illərdə Bərdə şəhər 1 № li orta məktəbində müəllim, direktor müavini, Bərdə rayon komsomol komitəsinin ikinci katibi işləyib. Bərdə şəhər sovetinin deputatı seçilib.

1980–ci ilin sentyabrında BDU-nun aspiranturasına (istehsalatdan ayrılmaqla) daxil olub, eyni zamanda universitetdə pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. 1983–cü ildə aspiranturanı bitirdikdən sonra universitetə müəllim təyin olunub. Əvvəlcə (1983-1989) SSRİ tarixi (oktyabraqədərki dövr), sonra (1989-cu ildən) Azərbaycan tarixi kafedrasında pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib. Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası Elmi-Tədqiqat laboratoriyasının təşkilatçılarından olub, ona rəhbərlik edib. Hazırda AMEA-nın A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin professorudur. "Visions of Azerbaijan" jurnalının məsləhətçi redaktorudur.

Yaradıcılığı

1984-cü ildə namizədlik (fəlsəfə doktoru), 2007-ci ildə doktorluq dissertasiyaları müdafiə edib. On bir kitab və monoqrafiyanın, yüzdən çox məqalənin müəllifidir. "Azərbaycan əhalisi haqqında ədəbiyyat. Biblioqrafik göstərici." (Bakı, 1994), "Türk xalqları XVI-XX yüzilliklərdə: say dinamikası (Çar Rusiyası və Sovetlər İttifaqı üzrə)" (Bakı, 1997), "Azərbaycan tarixi. Üç hissədə", I-II hissələr (Bakı, 1994-2004), "Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi tarixi və qaynaqları (qədim zamanlardan müasir dövrədək)" (Bakı, 2004), "Türkmənçay – 1828. Tarixi xronika" (Bakı, 2006), "Qarabağ: real tarix, faktlar və sənədlər" (Bakı, 2005, Yaqub Mahmudovla birgə), "Naxçıvan: tarixi və abidələri", (Bakı, 2007, Y. Mahmudovla birgə) kitabları çap edilmişdir.

Kitab və məqalələri Azərbaycan dili ilə birgə rus, ingilis, alman, ərəbfars dillərində nəşr edilmişdir.

Respublika elmi konfransları ilə birgə Ankara (1994, 1997), Lefkoşa (1995), Praqa (1996, 1999), Naxçıvan (2006), Bakı (2007), Qars (2007), Berlin (2008) və başqa beynəlxalq konfranslarda da iştirak edib.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Tarix və Siyasi elmlər üzrə Ekspert şurasının və AMEA-nın Tarix İnstitutunun Elmi Şurasının üzvüdür.

Tarix elminin təbliği sahəsində də geniş iş aparır. AzTV-də həftəlik "Azərbaycan tarixi" verilişinin aparıcısıdır.

Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında da fəal iştirak edir. Azərbaycanda Həmkarlar İttifaqı hərəkatında xidmətlərinə görə AHİK İcraiyyə Komitəsinin 10 aprel 2008-ci il tarixli qərarı ilə "yubiley medalı" ilə təltif olunub.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 may 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə Qarabağın, Naxçıvanın və İrəvan xanlığının tarixinə dair silsilə əsərlərin müəlliflərindən biri kimi, Kərim Kərəm oğlu Şükürova 2012-ci il üçün Azərbaycan Respublikasının elm sahəsində Dövlət Mükafatı verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Elm, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatları komissiyasının qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı laureatının diplomu və fəxri döş nişanı təqdim edilmişdir.[3]

Filmoqrafiya

  1. Erməni soyqırımı. Türkün sözü (film, 2001)
  2. Azərbaycan xanlıqları. Naxçıvan və İrəvan xanlıqları. 5-ci film (film, 2003)
  3. Azərbaycan xəritəsi (film, 2006)
  4. Azərbaycan xalçaları. Qarabağ qrupu (film, 2013)

Əsərləri

1. Nüfuz necə qazanılır // Azərbaycan gəncləri.- 1979.- 1 fevral (№13).

2. Zaqafqaziyada kəsbkarlıq və ya kənar peşələrin tarixşünaslığı (XIX əsrin 60-90-cı illəri) // Azərbaycan ali məktəbləri aspirantlarının IV respublika elmi konfransı. 1981, 20-21 oktyabr.- Bakı, 1981.- s.31.

3. Cənubi Azərbaycan kəsbkarlarının Zaqafqaziyanın və Iranın sosial-siyasi və mədəni həyatında iştirakı (XIX əsrin son rübü) // Azərbaycan ali məktəb aspirantlarının V respublika elmi konfransının məruzələrinin tezisləri. 1982, 21 dekabr.- Bakı, 1982.- s. 68.

4. Cənubi Azərbaycandan Zaqafqaziyaya qeyri-əkinçilik kəsbkarlığı haqqında // Azərbaycan ali məktəb aspirantlarının VI respublika elmi konfransının materialları. I hissə. Humanitar elmlər bölməsi. 1983, noyabr.- Bakı, 1983.- s. 139-141.

5. Zaqafqaziya iqtisadiyyatında kəsbkarlığın mənbələri // Azərbaycanda inqilabi hərəkatın sosial-iqtisadi zəmini.- Bakı, 1983.- s. 85-91.

6. Отходничество в Закавказье из Южного Азербайджана (вторая треть ХIХ в. – 1905). АКД.- Баку, 1984.

7. Kəsbkarlar Zaqafqaziya şəhərlərində // 1983-cü ildə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 1983, aprel.- Bakı, 1984.- s. 59-61.

8. Azərbaycanda sənaye proletariatının yaranmasında kəsbkarlığın rolu (Cənubi Azərbaycandan) // Azərbaycanda inqilabi hərəkatın inkişafında fəhlə təşkilatlarının rolu.- Bakı, 1984.- s. 42-52.

9. Zaqafqaziyada kapitalizmin genezisi və inkişafında kəsbkarlığın rolu // Azərbaycanda kapitalizmin genezisi və fəhlə sinfinin formalaşması məsələləri.- Bakı, 1985.- s. 78-87.

10. 1905-1907-ci illər inqilabı ərəfəsində Zaqafqaziyada kəsbkarların iqtisadi vəziyyəti // Azərbaycan birinci rus inqilabı illərində.- Bakı, 1986.- s. 86-93.

11. Azərbaycanın şimal və cənubu arasında əhalinin hərəkətinin öyrənilməsinin bəzi məsələləri (1828-ci il – XX əsrin əvvəlləri) // 1981-1985-ci illərdə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr olunmuş elmi konfransın materialları.- Bakı, 1986.- s. 76.

12. Azərbaycanın kənd məskənlərinin tipologiyası məsələsinə dair // Azərbaycanın aqrar quruluşu.- Bakı, 1988.- s. 84-91.

13. Azərbaycan demoqrafiyası // Ədəbiyyat və incəsənət q.- 1988, 3 iyun (№23) (E.Əlibəyovla birgə).

14. Tariximizi necə öyrənirik? // Azərbaycan gəncləri.- 1988, 14 iyun.

15. Inqilabi hökumətin ilk addımları və müasir dövr // Bakı q.- 1988, 22 iyul.

16. Кто восполнит моральный урон // Молодежь Азербайджана.- 1988, 20 октября.

17. Изучение населенных пунктов по программе «Сборника материалов для описание местностей и племен Кавказа» // II Всесоюзная конф. по историческому краеведению. Тезисы докл. и сообщений.- Пенза, 1989.- с. 84-85.

18. АГУ: история создание и начало деятельности (Совм. с А.Аскеровым) // Молодежь Азербайджана.- 1989, 11 февраля.

19. АГУ-70: Десятилетие поисков и первых удач. (Совм. с А.Аскеровым) // Молодежь Азербайджана.- 1989, 30 марта.

20. ЭВМ и история (Совм. с А.Аскеровым) // Молодежь Азербайджана.- 1989, 11 мая.

21. Universitet necə yarandı? (Ə.Əsgərovla birlikdə) // Azərbaycan gəncləri.- 1989, 18 may.

22. Hər kəs yüz il yaşamasa … və ya Azərbaycanda uzunömürlülüyün problemləri // Kommunist.- 1989, 24 iyun.

23. АГУ-70: Новый университет, новые трудности (1934-1941).  (Совм. с А.Аскеровым) // Молодежь Азербайджана.- 1989, 6 июля

24. Əhali artımı haqqında (E.Əlibəyovla birgə) // Səhər.- 1989, 24 noyabr.

25. «Студенчество… является самой отзывчивой частью интеллигенции». (Совм. с А.Аскеровым) // Молодежь Азербайджана.- 1989, 25 ноября, 28 ноября..

26. Qarabağın salnaməsi («Qarabağnamələr» haqqında) // Kitablar aləmində.- 1990, №1.- s. 9-11

27. Azərbaycan Demokratik Respublikası // Kitablar aləmində.- 1990, №2.- s. 2-4.

28. Azərbaycanın bölüşdürülməsi (Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri haqqında) // Kitablar aləmində.- 1990, №3.- s. 20-29.

29. 1917-1920-ci illərdə Zaqafqaziyada demoqrafik vəziyyət // Azərbaycan tarixinin problemləri (elmi-nəzəri konfransın tezisləri).- Sumqayıt, 1990.- s. 23-24.

30. Rusiyada 1861-ci il kəndli islahatı (Ixtisas kursunun proqramı).- Bakı, 1990.

31. Azərbaycanın şifahi tarixi: vəziyyəti və inkişafı (E.Əlibəyovla birgə) // Ədəbiyyat və incəsənət q.- 1990, 23 mart (№10)

32. Gülüstan müqaviləsi (Prof. S.Əliyarovla birgə) // Vətən səsi q.- 1990, 18 aprel.

33. Многопартийность в Азербайджане: формирование, основные этапы развития. (Совм. с А.Аскеровым) // Молодежь Азербайджана.- 1990, 26 апреля; 28 апреля; 1 мая.

34. Türkmənçay müqaviləsi (Prof. S.Əliyarovla birgə) // Vətən səsi q.- 1990, 30 may.

35. Tarixi tədqiqatlarda kəmiyyət metodlarının tətbiqi təcrübəsi və Azərbaycan tarixi problemləri // Kovalçenko I.D. və b. Elektron hesablama maşınlarından istifadə etməklə tarixi mənbələrin öyrənilməsinin müasir metodları.- Bakı, 1991.- s. 100-105.

36. Январские события 1990 г. в Баку в свете устных источников // Проблемы устной истории в СССР (Материалы второй научной конф. в г. Кирове. 14-15 мая 1991 г.).- Киров, 1991.- с. 70-73 (Совм. Э.Алибековым и З.Усубовым).

37. Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət (1920-1941-ci illər) // Kitablar aləmində.- 1991, №1-2.- s. 84-86.

38. Cənubi Azərbaycan əhalisi XIX-XX əsrlərdə // Azərbaycan tarixi problemləri üzrə gənc tədqiqatçıların I respublika elmi konfransının məruzələri. I hissə.- Bakı, 1991.- s. 71-73.

39. Uğurlu yol (gənc tarixçilər haqqında) // Tarix q.- 1991, 23 fevral.

40. Azərbaycan Demokratik Respublikası // Hikmət q.- 1991, 28 may (№8).

41. Şimali Azərbaycan şəhərlərinin tarixi haqqında // Elm, 1991, 19 oktyabr (№39-40).

42. Tariximizin şərhi // Ədəbiyyat və incəsənət q.- 1991, 25 oktyabr (№43).

43. Azərbaycan tarixi (ümumi təsvir).- Bakı, 1992.

44. Ön söz və şərhlər // Zeynaloğlu C.Müxtəsər Azərbaycan tarixi (elmi-publisistik və tarixi kitab).- Bakı, 1992.

45. Azərbaycanda partiya çoxluğu // Oğuz eli.- 1992, 19 mart (№10)

46. Ermənilərin Qarabağa köçürülməsi // Abidə q.- 1992, 30 aprel.

47. Azərbaycan tarixinin dövrləşdirilməsinə dair // Tarix q.- 1992, may (№7).

48. «Qafqaz XX-XXI əsrlərin ayrıcında» (1992-ci il 18-19 may Mahaçqala konfransı haqqında) // Elm.- 1992, may (№10).

49. Kürdlər və «kürd milli muxtariyyəti» məsələsi haqqında // Tarix.- 1992, iyun (№8).

50. Vətənə qayıdan kitab // Kəndin səsi.- 1992, 15 avqust (№5).

51. Azərbaycan xanlıqların ləğv edilməsi və onun Rusiya ilə Iran arasında bölüşdürülməsi nəticəsində dövlət müstəqilliyini itirməsindən istiqlaliyyət uğrunda mübarizəyədək olan dövrdə (XVIII-XIX yüzilliklərin qovşağı – 1917, oktyabr). Proqram // Tarix q.- 1993, 13 fevral (№2).

52.  Azərbaycan xanlıqları (III fəsil). Rusiyanın Şimali Azərbaycanı işğalı. Azərbaycanın bölüşdürülməsi. Xanlıqlar dövrünün başa çatması (XVIII əsrin sonu – 1828-ci il) (IV fəsil) // Azərbaycan tarixi. 9-cu sinif üçün dərslik.- Bakı, 1995.- s. 83-171.

53. Şimali Azərbaycanda çarizmin müstəmləkəçilik siyasəti (I fəsil, § 1 və § 3 prof. T.Vəliyevlə birgə). XIX yüzilin birinci yarısında mədəniyyət (prof. T.Vəliyevlə birgə) // Azərbaycan tarixi. 10-cu sinif üçün dərslik.- Bakı, 1996.- s. 5-34, 43-60.

54. Azərbaycan xanlıqları. Dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizə (XV bölüm). Rusiyanın Quzey xanlıqları işğal etməsi (XVI bölüm prof. S.Əliyarlı ilə birgə) // Azərbaycan tarixi. Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər.- Bakı, 1996.- s. 508-570; 570-625.

55. Azərbaycan əhalisi haqqında ədəbiyyat. Biblioqrafik göstərici.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab palatası, 1997.- 368 s.

56. Türk xalqları XVI – XX yüzilliklərdə: say dinamikası (Çar Rusiyası və Sovetlər Ittifaqı üzrə).- Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab palatası, 1997.- 52 s.

57. XIX –XX yüzilliklərdə Azərbaycanın Güneyi və Quzeyi arasında əhalinin miqrasiyası // Araz. Ict.-siyasi, elmi-nəzəri, ədəbi-bədii dərgi.- 1997, yanvar-mart. №1 (2).- s. 44-47.

58. Atatürkçülüyün yeni bağımsız türk cümhuriyyetleri için ehemiyyeti // Üçüncü uluslararası Atatürk sempozyumu.- 3-6 ekim, 1995. Gazi Mağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyeti. 2 cildde.- Ankara, 1998.- cilt I.- s. 155-161.

59. Azərbaycan tarixi 3 hissədə. II hissə. Ən qədim zamanlardan bizim günlərədək: dövrlər, hadisələr, sinxronlaşdırılmış cədvəllər.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 480 s.

60. 1920-ci ilin ortalarında Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi-mənəvi vəziyyəti (əxlaqi statistika əsasında) // Qafqazda sovet totalitarizmi (20-30-cu illər).- Bakı, 1998.- s. 138-140.

61. Старение населения Азербайджанской республики: история изучения, современные тенденции и перспективы // Демографические и социально-экономические аспекты старения населения (Вторые Валентеевские чтения). В 2 кн. Кн. 2.- М., 1999.- с. 123-128.

62. Azərbaycan tarixi proqramı. Ali məktəblər üçün.- Bakı: Diplomat, 1999.- 70 s.

63. Kameral təsvirlər Şimali Azərbaycanın əhali tarixi və tarixi demoqrafiyasına dair qaynaq kimi // Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2000, №4.- s. 45-62.

64. Azərbaycan demoqrafiyası: meydana gəlməsinin əsas mərhələləri // BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.- Bakı, 2000

65. Ermənilərin Azərbaycanda və Osmanlı imperiyasındakı türk genosidi tarixinin öyrənilməsi: metodoloji problemlər // Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri.- Bakı, 2000.- s. 266-275.

66. Şuşa niyə Dağlıq Qarabağın paytaxtına çevrilmədi? // Təhsil q.- 2000, 21-30 iyun (№11 (150).

67. Şuşa 150 il əvvəl // Təhsil q.- 2000, 26-31 iyul (№12 (151).

68. Demoqrafiya: Ensiklopedik lüğət. Üç cilddə. I cild.- Bakı: Bakı Universitetinin nəşr., 2001.- 412 s.

69. Azərbaycanın ictimai-siyasi hərəkat tarixinin öyrənilməsinə elmə zidd və qeyri-professional münasibət // Tarix və onun problemləri.- 2001, №1.- s.176-188.

70. Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlar – 2000-ci il) proqramı. Ali məktəblər üçün. (Prof. Q.M.Bayramov və b. ilə birgə).- Bakı, 2001.- 77 s.

71. Qərəz, yoxsa həqiqət? // Kriminal, 2001, 13-19 oktyabr.

72. Dağlıq Qarabağ: anlayışı və ərazisi haqqında (tarix və müasirlik) // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezisləri.- Bakı, 2002.- s.103-105.

73. Ilk Ümumazərbaycan elm mərkəzi və 1937-ci il repressiyası // Azərbaycan: XX əsrdən XXI əsrə («XX əsrin və «ikinci minilliyin» tarixi» mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları).- Bakı, 2002.- s. 116-119.

74. Əhali tarixi və tarixi demoqrafiyanın predmetinə dair // Azərbaycan iqtisadiyyatı: problemlər, perspektivlər («Azərbaycan iqtisadiyyatı dirçəliş yolunda» mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları).- Bakı, 2002.- s. 243-245.

75. Azərbaycan dövlətçiliyində ADR dövrü: ənənə və yeniliklər // Ülfət q.- 2002.- 24 may (№16)

76. Azərbaycan tarixi: 3 hissədə. II hissə. Ən qədim zamanlardan bizim günlərədək: dövrlər, hadisələr, sinxronlaşdırılmış cədvəllər. Əlavələr və dəyişikliklər edilmiş ikinci nəşri.- Bakı: Gənclik, 2003.- 380 s.

77. Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlar – 2003-cü il) proqramı. Ali məktəblər üçün. (Prof. Q.M.Bayramov və b. ilə birgə) Ikinci nəşri.- Bakı, 2003.- 71 s.

78. Dünya azərbaycanlılarının öyrənilməsi: struktur yanaşma // Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik (Elmi-nəzəri toplu). I buraxılış.- Bakı, 2003.- s. 7-11.

79. Açılmamış səhifələrin həqiqətləri (A.Paşayevin tərtib etdiyi sənədlər toplusu və kitabı haqqında rəy) // yenə orada.- s. 145-149

80. Qərbi Azərbaycanın «ensiklopediyası» (I.Məmmədovun iki kitabı haqqında rəy) // yenə orada.- s. 150-154.

81. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində əhalinin say dinamikası və etnik tərkibinə dair/. // Qarabağ: dünən, bu gün və sabah. 2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları.- Bakı, 2003.- s. 127-130.

82. 07.00.02 – Vətən tarixi ixtisası üzrə namizədlik minimum imtahanlarının proqramı (Q.M.Bayramov, S.Onullahi, I.X.Zeynalovla birgə).- Bakı, 2003.

83. Gəncə xanlığı: tarixi və tarixçisi (E.Babayevin «Gəncə xanlığının tarixindən». Bakı, 2003 kitabı (rus dilində) üzərində düşüncələr) // Yeni Azərbaycan q.- 2003, 24 dekabr.

84. Azərbaycan tarixi: 3 hissədə. I hissə. Elmi-nəzəri və praktik problemləri.- Bakı: Bakı Universiteti nəşr., 2004.- 234 s.

85. Azərbaycan tarixi: 3 hissədə. II hissə. Ən qədim zamanlardan bizim günlərədək: dövrlər, hadisələr, sinxronlaşdırılmış cədvəllər. Üçüncü nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti nəşr., 2004.- 380 s.

86. Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi tarixi və qaynaqları (qədim zamanlardan müasir dövrədək).- Bakı: Elm, 2004.- 974 s.

87. Qurban Bayramov. Biblioqrafiya. «Ön söz əvəzi»nin müəllifi və tərtibçisi.- Bakı, 2004

88. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının (2004-2008-ci illər) demoqrafik aspektlərinə dair // Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik (Elmi-nəzəri toplu). II bur.- Bakı, 2004.- s. 45-50.

89. Azərbaycan demoqrafiyasında mühüm hadisə // yenə orada.- s. 167-174.

90. Əhali sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığa dair // Sosial və elmi-texniki tərəqqinin optimallaşdırılması problemləri.- Bakı, 2004.- s. 116-119.

91. Qarabağ Rusiya imperiyası tərkibində // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 3-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları.- Bakı, 2004.- s. 118-121.

92. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: ərazi və əhali // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. Iki cilddə. Birinci cild.- Bakı, 2004.- s. 11-16

93. Ağasıyev Qazıməmməd // yenə orada.- s. 102.

94. Ağayev B. // yenə orada.- s. 102-103.

95. Arxiv işi // yenə orada.- s. 125.

96. «Azadistan» // yenə orada.- s. 132-135.

97. Azərbaycan dəmir yolu // yenə orada.- s. 138-139.

98. Azərbaycan-Ermənistan sazişi, 1919, 23 noyabr // yenə orada.- s. 142.

99. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəmzləri // yenə orada.- s. 158-160.

100. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tanınması // yenə orada.- s. 163.

101. Azərbaycan – Iran müqavilələri // yenə orada.- s. 164-165.

102. Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun // yenə orada.- s. 182.

103. Azərbaycan və Bakı şəhərinin bütün əhalisinə, 1920, 28 aprel // yenə orada.- s. 190.

104. Bakı şəhəri // yenə orada.- s. 193-196.

105. Bakı Xalq Təsərrüfat Şurası // yenə orada.- s. 219.

106. Bakı kommunası // yenə orada.- s. 223.

107. Bakı qəzası // yenə orada.- s. 223-224.

108. Bakı quberniyası // yenə orada.- s. 224-226.

109. Batum vilayəti // yenə orada.- s. 248-249.

110. Borçalı qəzası // yenə orada.- s. 261-262.

111. Burjuaziya // yenə orada.- s. 268-269.

112. Cavad qəzası // yenə orada.- s. 274-277.

113. Cavanşir qəzası // yenə orada.- s. 277-278.

114. Cəbrayıl qəzası // yenə orada.- s. 278-279.

115. Dağıstan vilayəti // yenə orada.- s. 295-296.

116. De-fakto // yenə orada.- s. 302.

117. De-yure // yenə orada.- s. 382.

118. Deportasiya // yenə orada.- s. 304; həmçinin bax: Naxçıvan Ensiklopediyası (sonra NE). cc. 1-2. 1-ci cild.- Naxçıvan, 2005.- s. 129.

119. Dərbənd // yenə orada.- s. 304.

120. «Документы по русской политике в Закавказье» // yenə orada.- с. 308-309.

121. Dövləti tanıma // yenə orada.- s. 313.

122. Dubrovski N.A. // yenə orada.- s. 313.

123. «Erməni vilayəti» // yenə orada.- s. 316-317; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 144-145.

124. Ermənistan-Gürcüstan müharibəsi (1918) // yenə orada.- s. 317-318.

125. Erməni-Türkiyə müharibəsi, 1920 // yenə orada.- s. 318.

126. Ermənistanın ərazi iddiaları // yenə orada.- s. 318.

127. Əfəndiyev S.M. // yenə orada.- s. 324.

128. Ərəş qəzası // yenə orada.- s. 370.

129. Fəhlələr // yenə orada.- s. 378-379.

130. Gəncə şəhəri // yenə orada.- s. 384-387.

131. Gəncə qəzası // yenə orada.- s. 388-391.

132. Gəncə quberniyası // yenə orada.- s. 391-394.

133. Göyçay qəzası // yenə orada.- s. 398-400.

134. Göyçə mahalı // yenə orada.- s. 400; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 211-212.

135. Gülüstan müqaviləsi // yenə orada.- s. 401-402; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 214-215.

136. Gümrü // yenə orada.- s. 401; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 216.

137. Gümrü müqaviləsi // yenə orada.- s. 401-402; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 216-217

138. «Övlad borcu». Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibətilə // Azərbaycan q.- 2004, 4 yanvar.

139. Dövlət arxivləri. Nə bilirik? // Yeni Azərbaycan q.- 2004, 5 fevral.

140. Qədim türk diyarı – Naxçıvan // Xalq qəzeti.- 2004, 2, 3 mart.

141. Bir əsrdə xalqımıza qarşı dörd soyqırım // Xalq qəzeti.- 2004, 31 mart.

142. Yolayrıcı: Müasir Azərbaycan tarixini kim yazmalıdır? (Dəyirmi stol) // 525-ci qəzet.- 2004, 27 noyabr.

142-.SSRİ- nin dağılması ərəfəsində Azərbaycan gənclərinin sosial- demoqrafik vəziyyəti və müstəqillik dövründə əsas tendensiyaları// Həmkarlar İttifaqı və gənclər. Bakı, 2004, s.36-38

143. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər. Garabagh: Real history,facts, documentsBakı-Baku:Təhsil, 2005.- 380 s. (Prof. Y.Mahmudovla birgə).

143-Alarlar: Gündoğandan başlayan yol. Bakı: Adiloğlu nəşr., 2005, 244 s. (Akad. T.Bünyadov ilə birgə)

144. Qarabağ tarixi: qədim zamanlardan müasir dövrədək. (Prof. Y.Mahmudovla birgə) // Qarabağ: suallar və faktlar.- Bakı: Qismət, 2005.- s. 1-52.

145. Kürəkçay müqaviləsi: əsas müddəaları, həyata keçirilməsi və ləğvinin nəticələrinə dair // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 4-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları.- Bakı, 2005.- s. 223-229.

146. Кюрекчайский договор: об основных положениях, претворении в жизнь и последствиях упразднения // Гарабаг: Кюрекчайский договор – 200.- Баку, 2005.- с. 145-152.

147. Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası fənni üzrə proqram.- Bakı, 2005.-     27 s.

148. Xalq Daxili Işlər Komissarlığı // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. Ensiklopediyası. Iki cilddə. Ikinci cild.- Bakı, 2005.- s. 9.

149. Xalq Əkinçilik komissarlığı // yenə orada.- s. 10.

150. Xalq Hərbi dəniz komissarlığı // yenə orada.- s. 10.

151. Xalq Xarici Işlər Komissarlığı // yenə orada.- s. 10-11.

152. Xalq komissarlığı // yenə orada.- s. 11.

153. Xalq Maarif Komissarlığı // yenə orada.- s. 10.

154. Xalq Poçt - teleqraf, yol, su nəqliyyatı komissarlığı // yenə orada.- s. 14.

155. Xəzər hərbi donanması // yenə orada.- s. 21-22.

156. Ictimai təşkilatların Icraiyyə komitəsi // yenə orada.- s. 35.

157. Ikihakimiyyətlilik // yenə orada.- s. 36.

158. Ingilislər Bakıda // yenə orada.- s.39-40.

159. Inqilab Komitəsi // yenə orada.- s. 43.

160. Inzibati – ərazi bölgüsü // yenə orada.- s. 43-44.

161. Iranda rus qoşunları // yenə orada.- s. 45-46.

162. İrəvan şəhəri // yenə orada.- s. 47-51; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 264-266.

163. İrəvan qəzası // yenə orada.- s. 51-52; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 268-269.

164. İrəvan quberniyası // yenə orada.- s. 52-55; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 269-272.

165. İrəvanın ermənilərə güzəşt edilməsi haqqında // yenə orada.- s. 56-57; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 274-275.

166. «Kaspi» q.- (S.Əliqızı ilə birgə) // yenə orada.- s. 76-77.

167. Kəndlilər // yenə orada.- s. 80-81.

168. Kiçik Nazirlər Şurası // yenə orada.- s. 85.

169. Kornilov qiyamı // yenə orada.- s. 84.

170. Qafqaz cəbhəsi (çar Rusiyası) //  yenə orada.- s. 99-100.

171. Qafqaz Diyar Komitəsi // yenə orada.- s. 100.

172. Qafqaz ordusu // yenə orada.- s. 114.

173. Qarabağ // yenə orada.- s. 116-126.

174. Qarabağ general – qubernatorluğu // yenə orada.- s. 128-130.

175. Qarayazı // yenə orada.- s. 134-135.

176. Qars müqaviləsi // yenə orada.- s. 136-137; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 321-323.

177. Qars vilayəti // yenə orada.- s. 137-138; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 323-325.

178. Qatır Məmməd // yenə orada.- s. 142.

179. Qazax qəzası // yenə orada.- s. 143-144.

180. Qəza // yenə orada.- s. 150.

181. Qəza idarəsi // yenə orada.- s. 150.

182. Qolçamaqlar // yenə orada.- s. 151.

183. Quba qəzası // yenə orada.- s. 154.

184. Quberniya // yenə orada.- s. 156.

185. Quberniya idarə sistemi // yenə orada.- s. 156.

186. Qurban bayramı // yenə orada.- s. 157.

187. Lənkəran qəzası // yenə orada.- s. 163-164.

188. Maliyyə –iqtisad komitəsi // yenə orada.- s. 173.

189. Memorandum, Azərbaycan Respublikası hökumətinin üzvü, Osmanlı imperiyası, Ermənistan və Gürcüstan hökumətləri yanında fövqəladə nazir – səfir Ə.M.Topçubaşovun Antanta dövlətlərinin Istanbuldakı fəxri nümayəndəliyinə təqdim etdiyi memorandum // yenə orada.- s. 181-182.

190. Metrika kitabları // yenə orada.- s. 182.

191. Məmurlar // yenə orada.- s. 193-194.

192. Məşixət idarəsi // yenə orada.- s. 195.

193. Moskva müqaviləsi // yenə orada.- s. 206-207; həmçinin bax: NE., 2-ci cild.- s. 46-48.

194. Muğanın suvarma sistemi // yenə orada.- s. 209.

195. Müəssisələr məclisi, Rusiyada // yenə orada.- s. 214-215.

196. Mühacirət // yenə orada.- s. 216

197. Mülkədarlar // yenə orada.- s. 221.

198. Müvəqqəti hökumət // yenə orada.- s. 238-239.

199. Naxçıvan şəhəri // yenə orada.- s. 242-246; həmçinin bax: NE., 2-ci cild.- s. 89-91.

200. Naxçıvan qəzası // yenə orada.- s. 248-250.

201. Nobel qardaşları şirkəti // yenə orada.- s. 267-268.

202. Novruz bayramı // yenə orada.- s. 269.

203. Nuxa qəzası // yenə orada.- s. 269-270.

204. Panislamizm // yenə orada.- s. 282.

205. Pantürkizm // yenə orada.- s. 282

206. Pişnamazzadə Məhəmməd // yenə orada.- s. 289-290.

207. Rus milli  şurası // yenə orada.- s. 306-307.

208. Rusiya Dövlət Dumaları // yenə orada.- s. 307-309.

209. Rusiya xalqlarının hüquq bəyannaməsi // yenə orada.- s. 309.

210. Rusiya Kommunist (bolşevik) partiyası // yenə orada.- s.309-310.

211. RSFSR-lə Azərbaycan arasında hərbi – iqtisadi müqavilə (1920) // yenə orada.- s. 315-316.

212. Rusiya və Zaqafqaziya qanunlarının müvəqqəti saxlanması // yenə orada.- s. 316.

213. Rusiyanın və Şərqin bütün müsəlman zəhmətkeşlərinə // yenə orada.- s. 316-317.

214. Sentrokaspi // yenə orada.- s. 327.

215. Sentrokaspi diktaturası // yenə orada.- s. 327-328.

216. Senzura // yenə orada.- s. 329.

217. Sereteli I.G. // yenə orada.- s.328-329.

218. Sığnaq qəzası // yenə orada.- s. 337-338.

219. Smilqa T.T. // yenə orada.- s. 344.

220. Sovetlər // yenə orada.- s. 348.

221. Sürməli qəzası // yenə orada.- s. 359.

222. Şamaxı qəzası // yenə orada.- s.364.

223. Şamxor qəzası // yenə orada.- s. 366-367.

224. Şəhər özünüidarəsi // yenə orada.- s. 369.

225. Şərur – Dərələyəz qəzası // yenə orada.- s. 374-377; həmçinin bax: NE., 2-ci cild.- s. 309-310.

226. Şuşa ş. // yenə orada.- s. 383-385.

227. Şuşa qəzası // yenə orada.- s. 385-386.

228. Təbəə, Azərbaycan təbəəliyi haqqında qərar // yenə orada.- s. 344.

229. Tiflis şəhəri // yenə orada.- s. 397.

230. Tiflis qəzası // yenə orada.- s. 397-398.

231. Tiflis quberniyası // yenə orada.- s. 398-399.

232. Titullar // yenə orada.- s. 399.

233. Türkçülük // yenə orada.- s. 411.

234. «Türkiyə Ermənistanı haqqında dekret» // yenə orada.- s. 411-412; həmçinin bax: NE., 2-ci cild.- s. 334-335.

235. Türkmənçay müqaviləsi // yenə orada.- s. 412-413; həmçinin bax: NE., 2-ci cild.- s. 335-336.

236. Ufa direktoriyası // yenə orada.- s. 414.

237. Ultimatum // yenə orada.- s. 414.

238. Ümumrusiya Müəssisələr Məclisi // yenə orada.- s. 419.

239. Üşr // yenə orada.- s. 421.

240. Vətəndaşlıq, Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun // yenə orada.- s. 428.

241. Yelizavetpol // yenə orada.- s. 436.

242. Yelizavetpol quberniyası // yenə orada.- s. 436.

243. Yeni Bayazed qəzası // yenə orada.- s. 436.

244. Zakaspi hökuməti // yenə orada.- s. 444.

245. Zaqafqaziya // yenə orada.- s. 444; həmçinin bax: NE., 2-ci cild.- s. 362-363.

246. ZDFR // yenə orada.- s.445.

247. Zaqatala quberniyası // yenə orada.- s. 451-452.

248. Zəhmətkeş və istismar olunan xalqın hüquq bəyannaməsi // yenə orada.- s. 456-457.

249. Zəngəzur // yenə orada.- s. 457-458.

250. Zəngəzur qəzası // yenə orada.- s. 459-460; həmçinin bax: NE., 2-ci cild.- s. 370.

251. Ziyalılar // yenə orada.- s. 466-468.

252 Azərbaycanda tarixin tədrisi hansı səviyyədədir // 525-ci qəzet.- 2005, 12 yanvar.

253. Yolayrıcı: Azərbaycan tarixi necə yazılmalıdır? Dəyirmi stol // 525-ci qəzet.- 2005, 15 yanvar.

254. «Space»in, yoxsa tarixçi tənqidçinin çatışmayan cəhətləri? (M. Ələkbərzadə birgə) // Ədalət q.- 2005, 12 may

255. Azərbaycanın 200 illik Kürəkçay yarası // 525-ci qəzet.- 2005, 13 may.

256. Türkmənçay – 1828. Tarixi xronika.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 188 s.

257.Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi tarixi və qaynaqları (qədim zamanlardan müasir dövrədək). Doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı.- Bakı, 2006, -47 s.

258. Diplomatiya lüğəti. Bakı, 2006

259. Azərbaycan ermənişünaslığı: xüsusiyyətləri, tarixi və dövrün tələblərinə dair // Qarabağ dünən, bu gün və sabah 5-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları.- Bakı, 2006.- s. 115-122.

260. Gədəbəy: qısa tarixi məlumat // İlham Əliyev Gədəbəydə.- Bakı, 2006.- s. 82-87.

261. Şəmkir: qısa tarixi məlumat // İlham Əliyev Şəmkirdə.- Bakı, 2006.- s. 90-103.

262. Azərbaycan tarixi (Ən qədim zamanlar – 2003-cü il). Proqram. (Ali məktəblər üçün). Üçüncü nəşri.- Bakı, 2006.- 61 s.

263. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər (azərb. və ərəb dillərində). Bakı: Təhsil,2006.-380 s. (Y. Mahmudovla birgə)

264.Şəmkir rayonu: tarixi keçmişi və bu günü// Şəmkir... Bakı, 2006

265. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Seminar və təcrübə məşğələləri üçün müntəxabat. Dərs vəsaiti. Bakı, 2007, s.277-286

266. Azərbaycan əhalisini öyrənən mərkəzlərə dair (XIX-XX əsrlər) // AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Əsərləri 21/2007, s.153-163

267. Azərbaycan tarixində demoqrafiya problemləri (ümumiləşdirilmiş əsərlər  və dərsliklər üzrə) // Tarix və onun problemləri, 2007, Əlavə, №3, s.32-35

268. T.R.Maltusun və K.Marksın əhali nəzəriyyəsi: müqayisə və yenidən mənalandırma // Tarix və onun problemləri, 2007, №1

269. İtirilmiş nəzəriyyənin fəsadları: Ətalət və çaşqınlıq ərəfəsində (Azərbaycan tarixi və nəzəriyyə problemi) // Tarixin metodoloji və aktual problemləri. Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans. Tezislər. Bakı, 2007, s.53-57

270. Qərbi Azərbaycan – Ermənistan (indiki) tarixşünaslığı və ümumi Azərbaycan tarixində əksi // Əliyev F., Həsənov U. İrəvan xanlığı. Bakı, 2007, s.5-24

271. Şəmkir bölgəsi 1727-ci ildə (Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri üzrə) // Şəmkir: arxeoloji irsi, tarixi və memarlıq abidələri. Birinci respublika elmi-praktik konfransı, 28-29 noyabr 2007-ci il. Bakı, 2007, s.86-87

272. Ermənistanın Azərbaycana əsassız ərazi iddiaları: “Dağlıq Qarabağ dosyesi” (antitarix və tarix) // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 6-cı elmi-əməli konfransın materialları. Bakı, 2007, s.155-159

273. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər. Garabagh: Real history, facts, documents. Bakı-Baku: Tahsil, 2007, 380

274. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər. Garabagh: Reale Geschichte, Tatsachen, Documente. Bakı-Baku: Tahsil, 2007, 380 (Y.Mahmudovla birgə)

275. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər. Гарабаг: Реальная история, факты, документы. Bakı-Баку: Təhsil, 2007, 380 s. (Y.Mahmudovla birgə)

276. Ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürülməsinə dair (Çar Rusiyasının karantin – gömrük sənədlərindən) // Azərbaycan gömrüyü tarixi: ənənələr və müasirlik. Bakı, 2007, s.113-135 (Y.M.Mahmudov, A.Ə.Paşayevlə birgə)

277. Naxçıvan: tarixi və abidələri. (azərb. və ingilis dillərində) Bakı: Təhsil, 2007, 216 s. (Y.M.Mahmudovla birgə)

278. Şəmkir bölgəsi 1727-ci ildə (Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri üzrə) // Şəmkir: arxeoloji irsi, tarixi və memarlıq abidələri. Birinci respublika elmi-praktik konfransı. Materiallar, 28-29 noyabr 2007. Bakı, 2008, s.353-359

279. К вопросу об автономизации Нагорного Карабаха: уроки истории // Кавказ и Глобализация. Журнал социально-политических и экономических исследований. Швеция, 2008, т.2, вып.2, с.160-172

280. On autonomy for Naqorno-Karabakh: lessons of history //  The   Caucasus and Qlobalization. Journal of Sosial, Political and Economic Studies. Sweden, 2008, vol.2, issue 2, p. 140-151

281. Кавказ в системе межгосударственных договоров: К 180-летию Туркменчайского трактата 1828 года // Кавказ и Глобализация. Журнал социально-политических и экономических исследований. 2008, т.2, вып.4, с.159-167

282. The Caucasus in the system of international relations: the Turkmenchay treaty was signed 180 years ago // The Caucasus and Globalization, 2008, Vol.2, issue 4, p. 140-148

283. Şuşa: şəhərin gerçək tarixi // Avalov E. Şuşa – qrafika. Bakı, 2008, s.8-13

284. Shusha: the true history of a City // Avalov E. Shusha-etchinas. 2008, p. 8-13

285. Шуша: реальная история города // Авалов Э. Шуша – графика. Баку, 2008, с.8-13

286. Terror və demoqrafiya // Qarabağ: dünən, bu gün və sabah. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyinə həsr olunmuş 7-ci elmi-əməli konfransın materialları. Bakı, 2008, s.167-169

287. История Азербайджана (С древнейших времен до 70-х гг. XIX в.). Баку, 2008, Гл.XV, с.486-543. Гл.XVI, с.544-587 (в соавт. С.Алиярлы).

288. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər.....2008, fransızca

289. Azərbaycan tarixi. Dərslik. Bakı, 2009. XV, XVI (S.Əliyarlı ilə) fəsillər

290. Müasir türk xalqları: tərkibi və coğrafi yerləşməsi (tarixi baxış) // Türk eli j. 2009, №4, s.23-25

291. Численная динамика и этнический состав населения в НКАО // Карабах: вчера, сегодня и завтра. ч.I. Баку, 2009, с.82-85 (2003 г., перев. с азерб.)

292. Dynamics of population and ethnic composition of Daglyq Garabagh Autonomous Republic // Garabagh: yesterday, today and tomorrow. I volume. Baku, 2009, p. 103-106 (2003 y., trans. from azerb. lanq.)

293. Курекчайский договор: об основных положениях, о результатах претворения в жизнь и ликвидации // Карабах: Вчера, сегодня и завтра. II ч. Баку, 2009, с.95-103 (2005 г., перев. с азерб.)

294. Kurekchay agreement: basic clauses, implementation and termination of the agreement // Garabagh: yesterday, today and tomorrow. Baku, 2009, p. 127-134 (2005 y., trans. from azerb. lanq.)

295. Миграция населения между Россией и Ираном в XIX – начале ХХ веков (политико-правовые вопросы) // Кавказ и Глобализация. 2009, т.3, вып.2-3, с.210-219

296. The political and legal aspects of migration between Russia and Iran (19 th – early 20 the centuries) // The Caucasus and Globalization. Journal of social political and Economic Studies. Vol.3.issue 2-3, 2009, p. 185-192

297. Azərbaycanın penitensiar (həbsxana) sisteminin tarixindən // BDU-nin 90 illik yubileyi münasibətilə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2009 s.46-51

298. Azərbaycan tarixinə sivilizasion baxış // BDU-nin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları (Humanitar elmlər). 30-31 oktyabr 2009-cu il. Bakı, 2009 s.25-27

299. Məsayel və moşkəlat-e moselmenam-e Qafğaz gər ğərn-e nuzdəh və əvayel-e ğərn əst // Abstract of articels. The İnternational Conference of Caucasia Through History. Tabriz, 2009, p. 144

300. 19 yüzilin başında ermenilerin Kuzey Azerbaycana göç ettirilmeleri // Türk dış politikası. Uluslararası III Türk Dış Politikası Sempozyumu Tebliğleri.Nisan, 2009. Ankara, 2009, s.153-160

301. Qarabağ (Azərbaycan): fraqmentar baxışlardan milli konsepsiyaya keçmək zərurəti haqqında // Qarabağ: dünən, bu gün və sabah. 8-ci elmi-əməli konfransın materialları.Qarabağ general- qubernatorluğunun 90 illiyinə həsr olunur. Bakı, 2009, s. 146-147

302. Tarixşünaslıq işığında (Y.Mahmudovun 70 illiyi münasibəti ilə) .....

303. Ermənistanın Qars müqaviləsini tanıyacağı inandırıcı deyil (Müsahibə)// Bizim yol, 2009, 29 aprel

304. Bizə kimliyimizi göstərən tarix şüuru// İrfan, 2009, №35, s. 10 -14

305. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər. Bakı: Təhsil, 2009, 144 s. (Y.M.Mahmudovla birgə)

306. Azərbaycan: beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi. Dövlətlərarası müqavilələr və digər xarici siyasət aktları. Dörd cilddə. I c. 1639-1828. Bakı, 2009 (Y.M.Mahmudovla birgə)

307. Cümhuriyyet döneminde Azerbaycanın yüzölçümü ve demoqrafik durumu (1918-1920) // Büyük Devletler Kıskacında Bağımsız Azerbaycan (1918-1920). İstanbul, 2010, s.282-287

308. İpək yolu üzərində Odlar Yurdu: Avstriyadan baxış // Türk eli, 2010, iyun, №7, s.54-57

309. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi: tarixi oçerk // Muradov V. Azərbaycan xalçaları: Qarabağ qrupu. Bakı, 2010, s.13-21

310. The Garabagh region of Azerbaijan: A Historical Sketch // Muradov V. Azerbaijan carpets: Garabagh group. Baku, 2010, p. 39-47

311. Карабахская зона Азербайджана: исторический очерк // Мурадов В. Азербайджанские ковры. Карабахская группа. Баку, 2010, с.39-48

312. Qarabağın tarixi // Azərbaycan xalçaları. Qarabağ qrupu. Bakı, 2011, s.3-11 (ingilis, fransız, alman, rus, ərəb dillərində).

313. A history of Azerbaijan: from the Furthest past to the Present Day: 1. The Pre-State Period, or Primitiva Society // Visions of Azerbaijan. 2010, March-april, p. 46-51

314. First state unions. The state of Manna. The Scythian kingdom // Visions of Azerbaijan, 2010, may-june, p. 58-64

315. A History of Azerbaijan: from Furthest Past to the Present Day. Azerbaijani lands as part of the Median and Ahamani empires. Azerbaijan in the tims of Alexander the Great Cearty 6th centry – 320 s. BC) // Visions of Azerbaijan. 2010, september – october, p. 58-62

316. Great Tragedy – Deportation of Azerbaijan is from Armenia // Visions of Azerbaijan. 2010, November-december, p. 58-61

317. Ордубади М.С. Кровавые годы. История армяно-мусульманской войны на Кавказе в 1905-1906 годах / Предисловие: Тале Гейдаров; Комм. и индекс: Талех Багиев, Керим Шукюров. СПб.: Академия исследования Культуры, 2010, 200 с.

318. Qafqazda “erməni məsələsi”. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. Üç cilddə. 1724-1914. Birinci cild. 1724-1904. Bakı: Elm, 2010, ХХ+ 716 s. (Tərtibçi müəlliflər: T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov).

319. Qafqazda “erməni məsələsi” Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. Üç cilddə 1724-1914. İkinci cild. 1905-1906. Bakı: Elm, 2010, VIII+616 s. (Tərtibçi müəlliflər: T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov).

320. Qafqazda “erməni məsələsi” Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. Üç cilddə: 1724-1914. üçüncü cild: 1906-1914. Bakı: Elm, 2010, VIII+ 348 s. (Tərtibçi müəlliflər: T.Heydərov, N.Bağıyev, K.Şükürov).

321. Azərbaycan tarixi. Ali məktəblər üçün mühazirələr kursu. II hissə (XIX-XXI əsrin əvvəli). Bakı: Bakı Universiteti nəşr., 2010, s.5-80 (S.Əliyarlı ilə).

322. Ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi // “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 9-cu elmi-əməli konfransının materialları. Bakı, 2010, s.130-136

323. Qarabağ tarixi: qədim zamanlardan müasir dövrədək // Qarabağ: suallar və faktlar. Ankara, 2010 (Y.M.Mahmudovla birgə)

324. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında müsahibə // Yeni Azərbaycan qəzeti, 2010, 28 may

325. Bunyadaov Z. Why Sumqayıt? A situational analysis. Komment. Dr.Karim Shukurov// Visions of Azerbaijan. 2010,march-april, p. 58-63

326. «Армянский вопрос» на Кавказе. По материалам российских архивов и изданий. 1724-1914: в 3-х т. т.1. 1724-1904 / Сост. и коммент. Гейдаров Т.К., Багиев Т.Р., Шукюров К.К. СПб.: Академия исследования культуры, 2011, XVIII+713 с.: карта

327. «Армянский вопрос» на Кавказе. По материалам российских архивов и изданий. 1724-1914. в 3 т. т. 2. 1905-1906 / Сост. и коммент. Гейдаров Т.К., Багиев Т.Р., Шукюров К.К. СПб.: Академия исследования культуры, 2011. VIII+614 c.

328. «Армянский вопрос» на Кавказе. По материалам российских архивов и изданий. 1724-1914: в 3 т. Том 3: 1906-1914 / Сост. Гейдаров Т.К., Багиев Т.Р., Шукюров К.К. СПб.: Академия исследования культуры, 2011,VIII+345 с.

329. The armenian question in the Caucasus. Russian archive doсuments and publications. Vol 1. 1724-1904. London. İtaha Press, 2011, 716 p. (Research, comp., comment)

330. The armenian question in the Caucasus. Russian archive documents and publications. Vol.2. 1905-1906. London: İtaha Press, 2011, 617 p. (Research, comp., comment).

331. The armenian question in the Caucasus. Russian archive doсuments and publications. Vol 3. 1906-1914. London. İtaha Press, 2011, 346 p. (Research, comp., comment)

332. Qafqaz türkləri XVIII-XX əsrin sonlarında (etnodemoqrafik baxış) // Türk dünyası: dünəni və bu günü. Beynəlxalq elmi konfrans. Tezislər. 23-24 may 2011-ci il. Bakı, 2011, s.356-358

333. Azerbaijan divided: History and Cansequences // Visions of Azerbaijan. 2011, january – february, p. 56-58

334. Azerbaijani jeews: a historical ethnic phenomenon // Visions of Azerbaijan. 2011, may-june, p. 44-47

335. Atropatena-Albania 4th centry BCE – 7th centy CE // Visions of Azerbaijan. 2011, march-april, p. 46-49

336. Stalins repression: cause and effect// Visions of Azerbaijan. 2011, July- auqust, p. 50-54

337. The demoqraphy of independense (1991- 2011)// Visions of Azerbaijan. 2011, september-october, p. 24-26

338. Dağlıq Qarabağın (Azərbaycan) tarixi: retrospektiv təhlil (tezislər) // “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 10-cu elmi-əməli konfransının materialları. Bakı, 2011. s. 123-125

339. “1990- cı il 20 yanvar – dövrümüzün ən böyük milli- azadlıq hərəkatlarından birinin tarixidir”. Müsahibə// Yeni Azərbaycan qəzeti, 2011, 20 yanvar

340. Years of  bloud. A history of the Armenian – Muslim Clashes in the Caucasus, 1905-1906. Published by İthaca Press. London, 2011, Kerim Shukurov (footnotes and İndex).

341. Şirvan (Şamaxı): Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətində// Azərbaycan xalçaları. Şirvan qrupu. Bakı, 2011, s. 2-14 (Eyni zamanda ingilis, fransız, alman, rus, ərəb dillərində) Y.Mahmudovla birgə

342. Azərbaycanın İrəvan bölgəsi: Tarixi oçerk// Muradov V. Azərbaycan xalçaları. İrəvan qrupu. Bakı: Elm, 2011, s. 9-36 Y. Mahmudovla birgə

343. Azərbaycanın İrəvan bölgəsi: Tarixi oçerk// Muradov V. Azərbaycan xalçaları. İrəvan qrupu. Bakı: Elm, 2011, s. 2-36 Y. Mahmudovla birgə ( Eyni zamanda ingilis, fransız, alman,rus, ərəb dillərində)

344. Qarabağın tarixi// Azərbaycan xalçaları. Qarabağ qrupu. Bakı:Elm, 2011, s.3-11. Y. Mahmudovla birgə ( Eyni zamanda ingilis, fransız, alman,rus, ərəb  dillərində

345. Türkmənçay müqaviləsi// Respublika qəz., 2012, 10 fevral

346. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan şəhərləri əhalisinin sayının müəyyən edilməsi təcrübəsindən//Antik və orta əsrlər Azərbaycan şəhərləri. Bakı,2012, s.397-401

347. Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində inzibati- ərazi bölgüsü və əhalisi// “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 11-ci elmi-əməli konfransının materialları. Bakı, 2012,s.80-82

348. Bakı- Abşeron bölgəsinin tarixindən// Azərbaycan xalçaları Bakı qrupu.Bakı,2012, s.2-19 (Y.Mahmudovla birgə)

349. Azərbaycanın Quba bölgəsi (Tarixi oçerk)//Azərbaycan xalçaları Quba qrupu. Baki,2012,s.2-15(Y.Mahmudovla birgə)

350. Azərbaycanın Gəncə bölgəsi:Tarixi oçerk// Azərbaycan xalçaları Gəncə qrupu. Bakı,2012, s.2-21 (Y.Mahmudovla birgə)

351. Tarixi Azərbaycanın Qazax- Borçalı bölgəsi//Azərbaycan xalçaları Qazax- Borçalı qrupu. Bakı, 2012,s.2-27 (Y.Mahmudovla birgə)

352. Naxçıvan tarixindən səhifələr// Azərbaycan xalçaları Naxçıvan qrupu. Bakı, 2012, s.2-24 (Y.Mahmudov və İ.Hacıyevlə birgə)

353. Yadda saxla, Əməl et, Öyrən. Qurani- Kərim məali əsasında. Bakı, 2012. III bölmə, s.201-448 (Aydın Əlizadə və Abbas Qurbanovla birgə)

354. Fərhad Mirzənin “Səfərnamə”si haqqında// Fərhad Mirzə Qacar. Səfərnamə. Bakı,2012, s. 3-9

355. Azərbaycan SSR-in 1941-45-ci illər müharibəsində demoqrafik itkisinə dair//Azərbaycanın II Dünya müharibəsində və Qafqazda Holokostun önlənməsində rolu. Beynəlxalq simpozium. 2012, 17-19 0ktyabr. Bakı:Elm,2013, s.23-27

356. Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam (Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti). Bakı, 2013 (mətnin müəllifi)

357. Cənubi Azərbaycan XIX-XX əsrin əvvəllərində// Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın  materialları. Bakı, 2013

358. Qərbi Azərbaycan tarixi (ümumi baxış)// “Qarabağ dünən, bu gün və sabah”  12-ci elmi-əməli konfransının materialları. Bakı,2013, s.110-117

359. Birinci Dünya müharibəsinin Qafqaz cəbhəsi: Rusiyada və regionda hakimiyyət dəyişikliklərinin təsiri və dağılmasına dair//Tarixin qaranlıq səhifələri, keçmişin ibrət dərsləri və gələcəyə çağırış. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 23-24 may 2014-cü il. Bakı, 2014, S.281-287

360. Azərbaycan Cümhuriyyətinin Qarabağ general-qubernatorluğu: ərazisi, əhalisi və torpaqlarının sonrakı taleyinə dair (1919-1929-cu illər) // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı, 2014,S.129-135

361. О топонимических и картографических аспектах переселения армян на Кавказ// Вестник НАНА, 2015, т.12, №1, С.35-42 (В соавт.)

362. Şair və hakim Hüseyn xan Müştaq: tarixi mənzumə və əsərlərdən səhnəyə//Vaqif Aslan. Hüseyn xan Müştaq. Bakı, 2015, S.5-14

363. Naxçıvanın demoqrafiya tarixi (1920-ci illərdən müasir dövrədək)//”Tarixi ipək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri” Beynəlxalq İpək yolu konfransı. 16-17 oktyabr 2015-ci il. Naxçıvan, 2015, S.49

364. Azərbaycan toponimikası tarixindən//Mirmahmudova M. Azərbaycan ərazisində Azərbaycan mənşəli oykonimlər və onların erməniləşdirilməsi siyasəti.Bakı, 2015, S.5-9

365. Шукюров К.К. Из истории топонимики Азербайджана//Мирмахмудова С. Азербайджанские ойконимы в Армении и политика их арменизации. Баку,2015, С.4-6

366. Şükürov K.K. Azerbaycan toponimi bilim tarihine bir bakış//Ermenistan coğrafiyasında Azerbaycan kökenli oykonimler ve onların ermenileştirilmesi politikaları. İstanbul, 2015, S.7-12

367. XIX. Yüzilin Sonları-XX. Yüzilin Başlanğıcında Kafkasya Nüfusunun Konfessional Yapısı (Rusiya imparatorluğu İstatistiklerine göre)//Yeni Türkiye. Tyemmuz. Aralık. Yıl 21. Sayı 71. S.418-423

368. “Azərbaycanda erməni qörğınları və deportasiyaları” haqqında baxışların tənqidi təhlili”//Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920)” mövzusuna həsr olunmuş II Beynəlxalaq elmi konfransın materialları. AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər. Xüsusi buraxılış. 2015, № 52-55, S.72-74

369. “Azərbaycanda erməni qörğınları və deportasiyaları” haqqında baxışların tənqidi təhlili”// Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı, 2015,S.135-138

370. Dünya qadın tarixçiliyi: şəxsiyyət və əfsanə (Sara Aşurbəyli haqqında söz)//Bakı tarixinin ensiklopediyası: Sara Aşurbəyli-110 il. Bakı, 2016, S.8-12

371. Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Şərqi Anadolunun demoqrafiyasına dair// Elmi Əsərlər. “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920)” mövzusuna həsr olunmuş III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxlılış. 56,57,58/2015. S.530-534

372. Birinci Dünya müharibəsi dövründə Cənubi Qafqazda (Zaqafqaziyada) demoqrafik vəziyyət// Azərb. MEA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər ser. 2016, №2, S.95-101

373. Rusiya imperiyasının müsəlmanları: Regional idarəetmə təsisatlarına dair (Zaqafqaziya Müsəlmanları Dini İdarəsi üzrə)//Naxçıvan Universiteti. Əsərləri. 2016, №1 (2), S.209-219

374. Rusya İmparatorluğunun Orta Anadoluyla ilgili Stratejik Planları (XIX yüzil-XX yüzilliyin ilk çereyi). Sentral Anatolia in stratejical plan of Russian empire (at the begining of XIX-XX centeries)//Bozok Universitesi Uluslararası Bozok sempozyumu. 5-7 mayıs 2016 y. Bildiri özetleri. Yozqat, 2016, S. 236-237

375. Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində təhsil məsələləri//Ə. və O.Tahirzadə. Azərbyacan Cümhuriyyəti tələbələri. Bakı, 2016, S.IX-XXI.

376. Alban (Qafqaz) kilsəsinin ləğvi-1836: Bu necə olmuşdur?//APA İnformasiya Agentliyinin saytı.

377. Alban (Qafqaz) kilsəsinin ləğvi-1836: Bu necə olmuşdur?// Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı, 2016,S.103-129

378. Azərbaycanlılar: Demoqrafik vəziyyəti və hakim siyasətə dair (F.Ə.Əliyevanın “Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi (1920-1930-cu illər)” kitabı haqqında)// F.Ə.Əliyeva. Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi (1920-1930-cu illər). Bakı, 2016, S.3-7

379. Akademik Bartoldun səhvi və Stalin mifi,  yaxud Azərbaycan və azərbaycanlılar haqqında// APA

380. Azerbaycan Cümhuriyeti ile Türkiye Cümhuriyeti arasında nüfus göçü: Yasal temelleri ve dinamiği// I.Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve gelecek perspektifi çalıştayı. Tebliğler. 24-25 Mayıs 2012, Ankara. Ankara, 2016, S.73-79

381. The Confessional Composition of the Caucasian Peoples in the Late 19th-Early 20th Centturies (Based on the Statistics of the Russian Empire)// Relıqıons in the Caucasus. A collection of essays and articles. Baku,2016, p. 203-211

382. Fərhad Mirzənin “Səfərnaməsi”: yol xəritəsi, sosial-coğrafi və siyasi qeydləri (1875-1876-cı illər)// Fərhad Mirzə Qacar. Səfərnamə. Bakı:Elm və təhsil, 2017, S.3-11

383. Rusiya Xəzərdə:Gülüstan müqaviləsindən imperiyanın dağılmasınadək (1813-1917-ci illər) // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı, 2017,S.107-115

384. Azərbaycanlılar XX əsrdə: tarixi demoqrafik vəziyyətinə dair//XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımı. IV Beynəlxalq elmi konfrans. Elmi əsərlər, 2017, №64,65,66

385. Rusiya və Qafqaz: çar hakimiyyətinin rəsmi xronologiyası üzrə (qədim zamanlar-XX əsrin əvvəlləri)//Qafqazşünasların I forumu. 17-18 aprel 2017, Bakı. Elmi məruzələr. 1-ci kitab. Bakı, 2017, s.67-72

386. Rusyanın Siyasətində “Türkiye Ermenistanı” Meselesi: Oluşumu, Kuruluş Çalışmaları ve İflası//Türk-ermeni ilişkilerinin bölgesel politikalara etkisi (19.yüzyıldan günümüze) Uluslarası sempozyumu. Bildiriler. 12-14 may/ Bitlis. Ankara, 2017, S. 459-470

387. Историческая демография// Азербайджанцы. Сер.”Народы и культуры”. М.: Наука, 2017, с. 47-54

388. Ön söz//Kafkasyada “ermeni meselesi”.1895-1912. Osmanlı arşiv belgeleri. İstanbul:TEAS Press, 2018, s.XIII-XIX

389. Ön söz//Birinci Dünya savaşı ve Azerbaycan. Osmanlı arşiv belgeleri. İstanbul:TEAS Press, 2018, s.XIII-XVIII

390. Ön söz//Azerbaycan Cumhuriyyeti. 1918-1920. Osmanlı arşiv belgeleri. İstanbul:TEAS Press, 2018, s.XIII-XX

391. Ön söz// Azerbaycan Cumhuriyyeti Osmanlı basınında. 1918-1920. İstanbul:TEAS Press, 2018, s.XXIII-XXIX

392. Azərbaycanalıların ermənilerin törətdikləri soyqırımlarına qarşı müqavimət hərəkatı: problemləri və dərsləri. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 17-ci elmi-əməli konfransın materialları. Bakı, 2018, s. 142-151

393. Azərbaycanlılar sovet deportasiya siyasətində: tarixi və xüsusiyyətləri// Qafqazda deportasiyalar. Respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 29 noyabr 2018-ci il. Bakı, 2018, s.139-140

394. Qafqazın inzibati-ərazi bölgüsdü, yeni siyasi struklaşması və əhalisi (1917-1918-ci illər)//Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl və müasir dövr. Beynəlxalq elmi konfrans. 23-24 may 2018-ci il, Bakı. Elmi məruzələr. 1-ci kitab. Bakı, 2019, s. 295-300

395. Azərbaycan tarixini dəyişən 13 hadisə// Lent.az; 1905.az

396. Şah İsmayıl Xətai: Ğazilər deyən şah mənəm (Azərbaycanın siyasi tarixinə dair nadir bir epizod)// Yazıçı. “Oğuz eli” qəzetinin ayrıca buraxılışı. Şah İsmayıl Xətai.2018, noyabr. №2(171), s.27-28

397. Rusiya imperiyasının Zaqafqaziya geopolitik regionu: formalaşdırılması və Azərbaycan torpaqlarına dair siyasəti//Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 18-ci elmi-əməli konfransının materialları. Bakı, 2019, s. 156-164

398. Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan dövləti necə yaradıldı (Tarixi, nəticələri və Azərbaycan dövlətinin müasir baxışı)//Xalq qəzeti, 23 aprel 2019-cu il, s. 8

399. Xalqa xidmət nümunəsi//Tanıdığımız və tanımadığımız Yaqub Mahmudov (AMEA-nın həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi, Dövlət Mükafatı Laureatı Yaqub Mahmudovun anadan olmasının 80 illiyiniə həsr olunur). Bakı, 2019, s.121-127

400. Azərbaycan tarixi: bölüşdürülmədən müasir dövrədək (Bəzi metodoloji problemlər və onların həllinə dair)//Yeni Türkiye. Temmuz-Ağustos. Yıl 2019. Sayı 108. S.163-166

401. Azərbaycanda terrorun tarixi və xüsusiyyətləri// Qafqazda terror. Respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 28 noyabr 2019-cu il. AMEA Qafqazşünaslıq institutunun nəşri. Bakı, 2019, s. 86-87

402. Azərbaycanın tarixi turizmi və perspektivləri// Turizm və qonaqpərvərlik. Beynəlxalq jurnal. İl 8, №3, 209, s. 103-117

403. Азербайджан в системе международных отношений. 1648-1991. Документы и материалы. Баку: Элм, 2020, 736 с.

404. Dərbənd: Rusiya işğalları və “Dağıstanlaşdırılması” tarixindən// Yazıçı. “Oğuz eli” qəzetinin ayrıca buraxılışı. Dərbənd yazarları.2020, yanvar. №1(176), s.29-30

Tərcümələri

405. Kovalçenko İ.D., Boradkin l.i., Rəfizadə İ.R. Elektron hesablama maşınlarından istifadə etməklə tarixi mənbələrin öyrənilməsinin müasir metodları.- Bakı, 1991 (tərcümə).

406. Türkmənçay müqaviləsi (tərcümə və şərhlər)// Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar.- Bakı, 1989.- s. 277-286[2]

İstinadlar

  1. AMEA-nın Tarix İnstitutuna direktor seçilib
  2. 1 2 Kərim Kərəm oğlu Şükürov - AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun rəsmi veb saytı.
  3. 2012-ci il üçün Azərbaycan Respublikasının elm sahəsində Dövlət Mükafatının verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Kərim Şükürov
kərim, şükürov, şükürov, kərim, kərəm, oğlu, azərbaycan, tarixçisi, professor, tarix, elmləri, doktoru, amea, nın, elmi, şurasının, direktoru, bakıxanov, adına, tarix, institutunun, baş, direktoru, azərbaycan, turizm, menecment, universitetinin, professoru, kə. Sukurov Kerim Kerem oglu Azerbaycan tarixcisi professor tarix elmleri doktoru AMEA nin Elmi Surasinin direktoru A A Bakixanov adina Tarix Institutunun bas direktoru Azerbaycan Turizm ve Menecment Universitetinin professoru 2 Kerim SukurovKerim Kerem oglu SukurovDogum tarixi 10 may 1956 65 yas Dogum yeri Berde rayonu Azerbaycan SSR SSRIVetendasligi SSRI AzerbaycanElm sahesi tarixElmi derecesi tarix elmleri doktoruElmi adi professorIs yeri AMEA nin A A Bakixanov adina Tarix Institutunun bas direktoru 1 Mundericat 1 Heyati 2 Yaradiciligi 3 Filmoqrafiya 4 Eserleri 4 1 Tercumeleri 5 IstinadlarHeyati RedakteKerim Sukurov 1956 ci il may ayinin 10 da Berde rayonunda anadan olub 1962 ci ilde Berde seher 1 li orta mektebin birinci sinfine gedib 1972 ci ilde orta mektebi bitirerek Azerbaycan Dovlet Universitetinin Tarix fakultesine daxil olub 1977 ci ilde universiteti ferqlenme diplomu ile basa vurub 1977 1980 ci illerde Berde seher 1 li orta mektebinde muellim direktor muavini Berde rayon komsomol komitesinin ikinci katibi isleyib Berde seher sovetinin deputati secilib 1980 ci ilin sentyabrinda BDU nun aspiranturasina istehsalatdan ayrilmaqla daxil olub eyni zamanda universitetde pedaqoji fealiyyete baslayib 1983 cu ilde aspiranturani bitirdikden sonra universitete muellim teyin olunub Evvelce 1983 1989 SSRI tarixi oktyabraqederki dovr sonra 1989 cu ilden Azerbaycan tarixi kafedrasinda pedaqoji fealiyyetini davam etdirib Azerbaycanin tarixi demoqrafiyasi Elmi Tedqiqat laboratoriyasinin teskilatcilarindan olub ona rehberlik edib Hazirda AMEA nin A A Bakixanov adina Tarix Institutunun aparici elmi iscisi Azerbaycan Turizm ve Menecment Universitetinin professorudur Visions of Azerbaijan jurnalinin meslehetci redaktorudur Yaradiciligi Redakte1984 cu ilde namizedlik felsefe doktoru 2007 ci ilde doktorluq dissertasiyalari mudafie edib On bir kitab ve monoqrafiyanin yuzden cox meqalenin muellifidir Azerbaycan ehalisi haqqinda edebiyyat Biblioqrafik gosterici Baki 1994 Turk xalqlari XVI XX yuzilliklerde say dinamikasi Car Rusiyasi ve Sovetler Ittifaqi uzre Baki 1997 Azerbaycan tarixi Uc hissede I II hisseler Baki 1994 2004 Azerbaycan ehalisi oyrenilmesi tarixi ve qaynaqlari qedim zamanlardan muasir dovredek Baki 2004 Turkmencay 1828 Tarixi xronika Baki 2006 Qarabag real tarix faktlar ve senedler Baki 2005 Yaqub Mahmudovla birge Naxcivan tarixi ve abideleri Baki 2007 Y Mahmudovla birge kitablari cap edilmisdir Kitab ve meqaleleri Azerbaycan dili ile birge rus ingilis alman ereb ve fars dillerinde nesr edilmisdir Respublika elmi konfranslari ile birge Ankara 1994 1997 Lefkosa 1995 Praqa 1996 1999 Naxcivan 2006 Baki 2007 Qars 2007 Berlin 2008 ve basqa beynelxalq konfranslarda da istirak edib Azerbaycan Respublikasi Prezidenti yaninda Ali Attestasiya Komissiyasinin Tarix ve Siyasi elmler uzre Ekspert surasinin ve AMEA nin Tarix Institutunun Elmi Surasinin uzvudur Tarix elminin tebligi sahesinde de genis is aparir AzTV de heftelik Azerbaycan tarixi verilisinin aparicisidir Azerbaycanin ictimai siyasi heyatinda da feal istirak edir Azerbaycanda Hemkarlar Ittifaqi herekatinda xidmetlerine gore AHIK Icraiyye Komitesinin 10 aprel 2008 ci il tarixli qerari ile yubiley medali ile teltif olunub Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin 25 may 2012 ci il tarixli Serencami ile Qarabagin Naxcivanin ve Irevan xanliginin tarixine dair silsile eserlerin muelliflerinden biri kimi Kerim Kerem oglu Sukurova 2012 ci il ucun Azerbaycan Respublikasinin elm sahesinde Dovlet Mukafati verilmisdir Azerbaycan Respublikasinin Elm medeniyyet ve edebiyyat uzre Dovlet Mukafatlari komissiyasinin qerari ile Azerbaycan Respublikasinin Dovlet Mukafati laureatinin diplomu ve fexri dos nisani teqdim edilmisdir 3 Filmoqrafiya RedakteErmeni soyqirimi Turkun sozu film 2001 Azerbaycan xanliqlari Naxcivan ve Irevan xanliqlari 5 ci film film 2003 Azerbaycan xeritesi film 2006 Azerbaycan xalcalari Qarabag qrupu film 2013 Eserleri Redakte1 Nufuz nece qazanilir Azerbaycan gencleri 1979 1 fevral 13 2 Zaqafqaziyada kesbkarliq ve ya kenar peselerin tarixsunasligi XIX esrin 60 90 ci illeri Azerbaycan ali mektebleri aspirantlarinin IV respublika elmi konfransi 1981 20 21 oktyabr Baki 1981 s 31 3 Cenubi Azerbaycan kesbkarlarinin Zaqafqaziyanin ve Iranin sosial siyasi ve medeni heyatinda istiraki XIX esrin son rubu Azerbaycan ali mekteb aspirantlarinin V respublika elmi konfransinin meruzelerinin tezisleri 1982 21 dekabr Baki 1982 s 68 4 Cenubi Azerbaycandan Zaqafqaziyaya qeyri ekincilik kesbkarligi haqqinda Azerbaycan ali mekteb aspirantlarinin VI respublika elmi konfransinin materiallari I hisse Humanitar elmler bolmesi 1983 noyabr Baki 1983 s 139 141 5 Zaqafqaziya iqtisadiyyatinda kesbkarligin menbeleri Azerbaycanda inqilabi herekatin sosial iqtisadi zemini Baki 1983 s 85 91 6 Othodnichestvo v Zakavkaze iz Yuzhnogo Azerbajdzhana vtoraya tret HIH v 1905 AKD Baku 1984 7 Kesbkarlar Zaqafqaziya seherlerinde 1983 cu ilde yerine yetirilmis elmi tedqiqat islerinin yekununa hesr olunmus elmi konfransin materiallari 1983 aprel Baki 1984 s 59 61 8 Azerbaycanda senaye proletariatinin yaranmasinda kesbkarligin rolu Cenubi Azerbaycandan Azerbaycanda inqilabi herekatin inkisafinda fehle teskilatlarinin rolu Baki 1984 s 42 52 9 Zaqafqaziyada kapitalizmin genezisi ve inkisafinda kesbkarligin rolu Azerbaycanda kapitalizmin genezisi ve fehle sinfinin formalasmasi meseleleri Baki 1985 s 78 87 10 1905 1907 ci iller inqilabi erefesinde Zaqafqaziyada kesbkarlarin iqtisadi veziyyeti Azerbaycan birinci rus inqilabi illerinde Baki 1986 s 86 93 11 Azerbaycanin simal ve cenubu arasinda ehalinin hereketinin oyrenilmesinin bezi meseleleri 1828 ci il XX esrin evvelleri 1981 1985 ci illerde yerine yetirilmis elmi tedqiqat islerinin yekununa hesr olunmus elmi konfransin materiallari Baki 1986 s 76 12 Azerbaycanin kend meskenlerinin tipologiyasi meselesine dair Azerbaycanin aqrar qurulusu Baki 1988 s 84 91 13 Azerbaycan demoqrafiyasi Edebiyyat ve incesenet q 1988 3 iyun 23 E Elibeyovla birge 14 Tariximizi nece oyrenirik Azerbaycan gencleri 1988 14 iyun 15 Inqilabi hokumetin ilk addimlari ve muasir dovr Baki q 1988 22 iyul 16 Kto vospolnit moralnyj uron Molodezh Azerbajdzhana 1988 20 oktyabrya 17 Izuchenie naselennyh punktov po programme Sbornika materialov dlya opisanie mestnostej i plemen Kavkaza II Vsesoyuznaya konf po istoricheskomu kraevedeniyu Tezisy dokl i soobshenij Penza 1989 s 84 85 18 AGU istoriya sozdanie i nachalo deyatelnosti Sovm s A Askerovym Molodezh Azerbajdzhana 1989 11 fevralya 19 AGU 70 Desyatiletie poiskov i pervyh udach Sovm s A Askerovym Molodezh Azerbajdzhana 1989 30 marta 20 EVM i istoriya Sovm s A Askerovym Molodezh Azerbajdzhana 1989 11 maya 21 Universitet nece yarandi E Esgerovla birlikde Azerbaycan gencleri 1989 18 may 22 Her kes yuz il yasamasa ve ya Azerbaycanda uzunomurluluyun problemleri Kommunist 1989 24 iyun 23 AGU 70 Novyj universitet novye trudnosti 1934 1941 Sovm s A Askerovym Molodezh Azerbajdzhana 1989 6 iyulya24 Ehali artimi haqqinda E Elibeyovla birge Seher 1989 24 noyabr 25 Studenchestvo yavlyaetsya samoj otzyvchivoj chastyu intelligencii Sovm s A Askerovym Molodezh Azerbajdzhana 1989 25 noyabrya 28 noyabrya 26 Qarabagin salnamesi Qarabagnameler haqqinda Kitablar aleminde 1990 1 s 9 1127 Azerbaycan Demokratik Respublikasi Kitablar aleminde 1990 2 s 2 4 28 Azerbaycanin bolusdurulmesi Gulustan ve Turkmencay muqavileleri haqqinda Kitablar aleminde 1990 3 s 20 29 29 1917 1920 ci illerde Zaqafqaziyada demoqrafik veziyyet Azerbaycan tarixinin problemleri elmi nezeri konfransin tezisleri Sumqayit 1990 s 23 24 30 Rusiyada 1861 ci il kendli islahati Ixtisas kursunun proqrami Baki 1990 31 Azerbaycanin sifahi tarixi veziyyeti ve inkisafi E Elibeyovla birge Edebiyyat ve incesenet q 1990 23 mart 10 32 Gulustan muqavilesi Prof S Eliyarovla birge Veten sesi q 1990 18 aprel 33 Mnogopartijnost v Azerbajdzhane formirovanie osnovnye etapy razvitiya Sovm s A Askerovym Molodezh Azerbajdzhana 1990 26 aprelya 28 aprelya 1 maya 34 Turkmencay muqavilesi Prof S Eliyarovla birge Veten sesi q 1990 30 may 35 Tarixi tedqiqatlarda kemiyyet metodlarinin tetbiqi tecrubesi ve Azerbaycan tarixi problemleri Kovalcenko I D ve b Elektron hesablama masinlarindan istifade etmekle tarixi menbelerin oyrenilmesinin muasir metodlari Baki 1991 s 100 105 36 Yanvarskie sobytiya 1990 g v Baku v svete ustnyh istochnikov Problemy ustnoj istorii v SSSR Materialy vtoroj nauchnoj konf v g Kirove 14 15 maya 1991 g Kirov 1991 s 70 73 Sovm E Alibekovym i Z Usubovym 37 Azerbaycanda demoqrafik veziyyet 1920 1941 ci iller Kitablar aleminde 1991 1 2 s 84 86 38 Cenubi Azerbaycan ehalisi XIX XX esrlerde Azerbaycan tarixi problemleri uzre genc tedqiqatcilarin I respublika elmi konfransinin meruzeleri I hisse Baki 1991 s 71 73 39 Ugurlu yol genc tarixciler haqqinda Tarix q 1991 23 fevral 40 Azerbaycan Demokratik Respublikasi Hikmet q 1991 28 may 8 41 Simali Azerbaycan seherlerinin tarixi haqqinda Elm 1991 19 oktyabr 39 40 42 Tariximizin serhi Edebiyyat ve incesenet q 1991 25 oktyabr 43 43 Azerbaycan tarixi umumi tesvir Baki 1992 44 On soz ve serhler Zeynaloglu C Muxteser Azerbaycan tarixi elmi publisistik ve tarixi kitab Baki 1992 45 Azerbaycanda partiya coxlugu Oguz eli 1992 19 mart 10 46 Ermenilerin Qarabaga kocurulmesi Abide q 1992 30 aprel 47 Azerbaycan tarixinin dovrlesdirilmesine dair Tarix q 1992 may 7 48 Qafqaz XX XXI esrlerin ayricinda 1992 ci il 18 19 may Mahacqala konfransi haqqinda Elm 1992 may 10 49 Kurdler ve kurd milli muxtariyyeti meselesi haqqinda Tarix 1992 iyun 8 50 Vetene qayidan kitab Kendin sesi 1992 15 avqust 5 51 Azerbaycan xanliqlarin legv edilmesi ve onun Rusiya ile Iran arasinda bolusdurulmesi neticesinde dovlet musteqilliyini itirmesinden istiqlaliyyet ugrunda mubarizeyedek olan dovrde XVIII XIX yuzilliklerin qovsagi 1917 oktyabr Proqram Tarix q 1993 13 fevral 2 52 Azerbaycan xanliqlari III fesil Rusiyanin Simali Azerbaycani isgali Azerbaycanin bolusdurulmesi Xanliqlar dovrunun basa catmasi XVIII esrin sonu 1828 ci il IV fesil Azerbaycan tarixi 9 cu sinif ucun derslik Baki 1995 s 83 171 53 Simali Azerbaycanda carizmin mustemlekecilik siyaseti I fesil 1 ve 3 prof T Veliyevle birge XIX yuzilin birinci yarisinda medeniyyet prof T Veliyevle birge Azerbaycan tarixi 10 cu sinif ucun derslik Baki 1996 s 5 34 43 60 54 Azerbaycan xanliqlari Dovlet musteqilliyi ugrunda mubarize XV bolum Rusiyanin Quzey xanliqlari isgal etmesi XVI bolum prof S Eliyarli ile birge Azerbaycan tarixi Uzaq kecmisden 1870 ci illere qeder Baki 1996 s 508 570 570 625 55 Azerbaycan ehalisi haqqinda edebiyyat Biblioqrafik gosterici Baki Azerbaycan Dovlet Kitab palatasi 1997 368 s 56 Turk xalqlari XVI XX yuzilliklerde say dinamikasi Car Rusiyasi ve Sovetler Ittifaqi uzre Baki Azerbaycan Dovlet Kitab palatasi 1997 52 s 57 XIX XX yuzilliklerde Azerbaycanin Guneyi ve Quzeyi arasinda ehalinin miqrasiyasi Araz Ict siyasi elmi nezeri edebi bedii dergi 1997 yanvar mart 1 2 s 44 47 58 Ataturkculuyun yeni bagimsiz turk cumhuriyyetleri icin ehemiyyeti Ucuncu uluslararasi Ataturk sempozyumu 3 6 ekim 1995 Gazi Magusa Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti 2 cildde Ankara 1998 cilt I s 155 161 59 Azerbaycan tarixi 3 hissede II hisse En qedim zamanlardan bizim gunleredek dovrler hadiseler sinxronlasdirilmis cedveller Baki Sirvannesr 1998 480 s 60 1920 ci ilin ortalarinda Azerbaycan cemiyyetinin siyasi menevi veziyyeti exlaqi statistika esasinda Qafqazda sovet totalitarizmi 20 30 cu iller Baki 1998 s 138 140 61 Starenie naseleniya Azerbajdzhanskoj respubliki istoriya izucheniya sovremennye tendencii i perspektivy Demograficheskie i socialno ekonomicheskie aspekty stareniya naseleniya Vtorye Valenteevskie chteniya V 2 kn Kn 2 M 1999 s 123 128 62 Azerbaycan tarixi proqrami Ali mektebler ucun Baki Diplomat 1999 70 s 63 Kameral tesvirler Simali Azerbaycanin ehali tarixi ve tarixi demoqrafiyasina dair qaynaq kimi Baki Universitetinin Xeberleri 2000 4 s 45 62 64 Azerbaycan demoqrafiyasi meydana gelmesinin esas merheleleri BDU nun 80 illiyine hesr olunmus elmi konfransin materiallari Baki 200065 Ermenilerin Azerbaycanda ve Osmanli imperiyasindaki turk genosidi tarixinin oyrenilmesi metodoloji problemler Azerbaycan tarixinin cagdas problemleri Baki 2000 s 266 275 66 Susa niye Dagliq Qarabagin paytaxtina cevrilmedi Tehsil q 2000 21 30 iyun 11 150 67 Susa 150 il evvel Tehsil q 2000 26 31 iyul 12 151 68 Demoqrafiya Ensiklopedik luget Uc cildde I cild Baki Baki Universitetinin nesr 2001 412 s 69 Azerbaycanin ictimai siyasi herekat tarixinin oyrenilmesine elme zidd ve qeyri professional munasibet Tarix ve onun problemleri 2001 1 s 176 188 70 Azerbaycan tarixi en qedim zamanlar 2000 ci il proqrami Ali mektebler ucun Prof Q M Bayramov ve b ile birge Baki 2001 77 s 71 Qerez yoxsa heqiqet Kriminal 2001 13 19 oktyabr 72 Dagliq Qarabag anlayisi ve erazisi haqqinda tarix ve muasirlik Qarabag dunen bu gun ve sabah 1 ci Umumrespublika elmi emeli konfransinin tezisleri Baki 2002 s 103 105 73 Ilk Umumazerbaycan elm merkezi ve 1937 ci il repressiyasi Azerbaycan XX esrden XXI esre XX esrin ve ikinci minilliyin tarixi movzusunda elmi praktik konfransin materiallari Baki 2002 s 116 119 74 Ehali tarixi ve tarixi demoqrafiyanin predmetine dair Azerbaycan iqtisadiyyati problemler perspektivler Azerbaycan iqtisadiyyati dircelis yolunda movzusunda elmi praktik konfransin materiallari Baki 2002 s 243 245 75 Azerbaycan dovletciliyinde ADR dovru enene ve yenilikler Ulfet q 2002 24 may 16 76 Azerbaycan tarixi 3 hissede II hisse En qedim zamanlardan bizim gunleredek dovrler hadiseler sinxronlasdirilmis cedveller Elaveler ve deyisiklikler edilmis ikinci nesri Baki Genclik 2003 380 s 77 Azerbaycan tarixi en qedim zamanlar 2003 cu il proqrami Ali mektebler ucun Prof Q M Bayramov ve b ile birge Ikinci nesri Baki 2003 71 s 78 Dunya azerbaycanlilarinin oyrenilmesi struktur yanasma Dunya azerbaycanlilari tarix ve muasirlik Elmi nezeri toplu I buraxilis Baki 2003 s 7 11 79 Acilmamis sehifelerin heqiqetleri A Pasayevin tertib etdiyi senedler toplusu ve kitabi haqqinda rey yene orada s 145 14980 Qerbi Azerbaycanin ensiklopediyasi I Memmedovun iki kitabi haqqinda rey yene orada s 150 154 81 Dagliq Qarabag Muxtar Vilayetinde ehalinin say dinamikasi ve etnik terkibine dair Qarabag dunen bu gun ve sabah 2 ci Umumrespublika elmi emeli konfransinin materiallari Baki 2003 s 127 130 82 07 00 02 Veten tarixi ixtisasi uzre namizedlik minimum imtahanlarinin proqrami Q M Bayramov S Onullahi I X Zeynalovla birge Baki 2003 83 Gence xanligi tarixi ve tarixcisi E Babayevin Gence xanliginin tarixinden Baki 2003 kitabi rus dilinde uzerinde dusunceler Yeni Azerbaycan q 2003 24 dekabr 84 Azerbaycan tarixi 3 hissede I hisse Elmi nezeri ve praktik problemleri Baki Baki Universiteti nesr 2004 234 s 85 Azerbaycan tarixi 3 hissede II hisse En qedim zamanlardan bizim gunleredek dovrler hadiseler sinxronlasdirilmis cedveller Ucuncu nesri Baki Baki Universiteti nesr 2004 380 s 86 Azerbaycan ehalisi oyrenilmesi tarixi ve qaynaqlari qedim zamanlardan muasir dovredek Baki Elm 2004 974 s 87 Qurban Bayramov Biblioqrafiya On soz evezi nin muellifi ve tertibcisi Baki 200488 Azerbaycan Respublikasi regionlarinin sosial iqtisadi inkisafi Dovlet proqraminin 2004 2008 ci iller demoqrafik aspektlerine dair Dunya azerbaycanlilari tarix ve muasirlik Elmi nezeri toplu II bur Baki 2004 s 45 50 89 Azerbaycan demoqrafiyasinda muhum hadise yene orada s 167 174 90 Ehali sahesinde beynelxalq emekdasliga dair Sosial ve elmi texniki tereqqinin optimallasdirilmasi problemleri Baki 2004 s 116 119 91 Qarabag Rusiya imperiyasi terkibinde Qarabag dunen bu gun ve sabah 3 cu Umumrespublika elmi emeli konfransinin materiallari Baki 2004 s 118 121 92 Azerbaycan Xalq Cumhuriyyeti erazi ve ehali Azerbaycan Xalq Cumhuriyyeti Ensiklopediyasi Iki cildde Birinci cild Baki 2004 s 11 1693 Agasiyev Qazimemmed yene orada s 102 94 Agayev B yene orada s 102 103 95 Arxiv isi yene orada s 125 96 Azadistan yene orada s 132 135 97 Azerbaycan demir yolu yene orada s 138 139 98 Azerbaycan Ermenistan sazisi 1919 23 noyabr yene orada s 142 99 Azerbaycan Xalq Cumhuriyyetinin remzleri yene orada s 158 160 100 Azerbaycan Xalq Cumhuriyyetinin taninmasi yene orada s 163 101 Azerbaycan Iran muqavileleri yene orada s 164 165 102 Azerbaycan vetendasligi haqqinda qanun yene orada s 182 103 Azerbaycan ve Baki seherinin butun ehalisine 1920 28 aprel yene orada s 190 104 Baki seheri yene orada s 193 196 105 Baki Xalq Teserrufat Surasi yene orada s 219 106 Baki kommunasi yene orada s 223 107 Baki qezasi yene orada s 223 224 108 Baki quberniyasi yene orada s 224 226 109 Batum vilayeti yene orada s 248 249 110 Borcali qezasi yene orada s 261 262 111 Burjuaziya yene orada s 268 269 112 Cavad qezasi yene orada s 274 277 113 Cavansir qezasi yene orada s 277 278 114 Cebrayil qezasi yene orada s 278 279 115 Dagistan vilayeti yene orada s 295 296 116 De fakto yene orada s 302 117 De yure yene orada s 382 118 Deportasiya yene orada s 304 hemcinin bax Naxcivan Ensiklopediyasi sonra NE cc 1 2 1 ci cild Naxcivan 2005 s 129 119 Derbend yene orada s 304 120 Dokumenty po russkoj politike v Zakavkaze yene orada s 308 309 121 Dovleti tanima yene orada s 313 122 Dubrovski N A yene orada s 313 123 Ermeni vilayeti yene orada s 316 317 hemcinin bax NE 1 ci cild s 144 145 124 Ermenistan Gurcustan muharibesi 1918 yene orada s 317 318 125 Ermeni Turkiye muharibesi 1920 yene orada s 318 126 Ermenistanin erazi iddialari yene orada s 318 127 Efendiyev S M yene orada s 324 128 Eres qezasi yene orada s 370 129 Fehleler yene orada s 378 379 130 Gence seheri yene orada s 384 387 131 Gence qezasi yene orada s 388 391 132 Gence quberniyasi yene orada s 391 394 133 Goycay qezasi yene orada s 398 400 134 Goyce mahali yene orada s 400 hemcinin bax NE 1 ci cild s 211 212 135 Gulustan muqavilesi yene orada s 401 402 hemcinin bax NE 1 ci cild s 214 215 136 Gumru yene orada s 401 hemcinin bax NE 1 ci cild s 216 137 Gumru muqavilesi yene orada s 401 402 hemcinin bax NE 1 ci cild s 216 217138 Ovlad borcu Dunya azerbaycanlilarinin hemreylik gunu munasibetile Azerbaycan q 2004 4 yanvar 139 Dovlet arxivleri Ne bilirik Yeni Azerbaycan q 2004 5 fevral 140 Qedim turk diyari Naxcivan Xalq qezeti 2004 2 3 mart 141 Bir esrde xalqimiza qarsi dord soyqirim Xalq qezeti 2004 31 mart 142 Yolayrici Muasir Azerbaycan tarixini kim yazmalidir Deyirmi stol 525 ci qezet 2004 27 noyabr 142 SSRI nin dagilmasi erefesinde Azerbaycan genclerinin sosial demoqrafik veziyyeti ve musteqillik dovrunde esas tendensiyalari Hemkarlar Ittifaqi ve gencler Baki 2004 s 36 38143 Qarabag Real tarix faktlar senedler Garabagh Real history facts documentsBaki Baku Tehsil 2005 380 s Prof Y Mahmudovla birge 143 Alarlar Gundogandan baslayan yol Baki Adiloglu nesr 2005 244 s Akad T Bunyadov ile birge 144 Qarabag tarixi qedim zamanlardan muasir dovredek Prof Y Mahmudovla birge Qarabag suallar ve faktlar Baki Qismet 2005 s 1 52 145 Kurekcay muqavilesi esas muddealari heyata kecirilmesi ve legvinin neticelerine dair Qarabag dunen bu gun ve sabah 4 cu Umumrespublika elmi emeli konfransinin materiallari Baki 2005 s 223 229 146 Kyurekchajskij dogovor ob osnovnyh polozheniyah pretvorenii v zhizn i posledstviyah uprazdneniya Garabag Kyurekchajskij dogovor 200 Baku 2005 s 145 152 147 Azerbaycanin tarixi demoqrafiyasi fenni uzre proqram Baki 2005 27 s 148 Xalq Daxili Isler Komissarligi Azerbaycan Xalq Cumhuriyyeti Ensiklopediyasi Iki cildde Ikinci cild Baki 2005 s 9 149 Xalq Ekincilik komissarligi yene orada s 10 150 Xalq Herbi deniz komissarligi yene orada s 10 151 Xalq Xarici Isler Komissarligi yene orada s 10 11 152 Xalq komissarligi yene orada s 11 153 Xalq Maarif Komissarligi yene orada s 10 154 Xalq Poct teleqraf yol su neqliyyati komissarligi yene orada s 14 155 Xezer herbi donanmasi yene orada s 21 22 156 Ictimai teskilatlarin Icraiyye komitesi yene orada s 35 157 Ikihakimiyyetlilik yene orada s 36 158 Ingilisler Bakida yene orada s 39 40 159 Inqilab Komitesi yene orada s 43 160 Inzibati erazi bolgusu yene orada s 43 44 161 Iranda rus qosunlari yene orada s 45 46 162 Irevan seheri yene orada s 47 51 hemcinin bax NE 1 ci cild s 264 266 163 Irevan qezasi yene orada s 51 52 hemcinin bax NE 1 ci cild s 268 269 164 Irevan quberniyasi yene orada s 52 55 hemcinin bax NE 1 ci cild s 269 272 165 Irevanin ermenilere guzest edilmesi haqqinda yene orada s 56 57 hemcinin bax NE 1 ci cild s 274 275 166 Kaspi q S Eliqizi ile birge yene orada s 76 77 167 Kendliler yene orada s 80 81 168 Kicik Nazirler Surasi yene orada s 85 169 Kornilov qiyami yene orada s 84 170 Qafqaz cebhesi car Rusiyasi yene orada s 99 100 171 Qafqaz Diyar Komitesi yene orada s 100 172 Qafqaz ordusu yene orada s 114 173 Qarabag yene orada s 116 126 174 Qarabag general qubernatorlugu yene orada s 128 130 175 Qarayazi yene orada s 134 135 176 Qars muqavilesi yene orada s 136 137 hemcinin bax NE 1 ci cild s 321 323 177 Qars vilayeti yene orada s 137 138 hemcinin bax NE 1 ci cild s 323 325 178 Qatir Memmed yene orada s 142 179 Qazax qezasi yene orada s 143 144 180 Qeza yene orada s 150 181 Qeza idaresi yene orada s 150 182 Qolcamaqlar yene orada s 151 183 Quba qezasi yene orada s 154 184 Quberniya yene orada s 156 185 Quberniya idare sistemi yene orada s 156 186 Qurban bayrami yene orada s 157 187 Lenkeran qezasi yene orada s 163 164 188 Maliyye iqtisad komitesi yene orada s 173 189 Memorandum Azerbaycan Respublikasi hokumetinin uzvu Osmanli imperiyasi Ermenistan ve Gurcustan hokumetleri yaninda fovqelade nazir sefir E M Topcubasovun Antanta dovletlerinin Istanbuldaki fexri numayendeliyine teqdim etdiyi memorandum yene orada s 181 182 190 Metrika kitablari yene orada s 182 191 Memurlar yene orada s 193 194 192 Mesixet idaresi yene orada s 195 193 Moskva muqavilesi yene orada s 206 207 hemcinin bax NE 2 ci cild s 46 48 194 Muganin suvarma sistemi yene orada s 209 195 Muessiseler meclisi Rusiyada yene orada s 214 215 196 Muhaciret yene orada s 216197 Mulkedarlar yene orada s 221 198 Muveqqeti hokumet yene orada s 238 239 199 Naxcivan seheri yene orada s 242 246 hemcinin bax NE 2 ci cild s 89 91 200 Naxcivan qezasi yene orada s 248 250 201 Nobel qardaslari sirketi yene orada s 267 268 202 Novruz bayrami yene orada s 269 203 Nuxa qezasi yene orada s 269 270 204 Panislamizm yene orada s 282 205 Panturkizm yene orada s 282206 Pisnamazzade Mehemmed yene orada s 289 290 207 Rus milli surasi yene orada s 306 307 208 Rusiya Dovlet Dumalari yene orada s 307 309 209 Rusiya xalqlarinin huquq beyannamesi yene orada s 309 210 Rusiya Kommunist bolsevik partiyasi yene orada s 309 310 211 RSFSR le Azerbaycan arasinda herbi iqtisadi muqavile 1920 yene orada s 315 316 212 Rusiya ve Zaqafqaziya qanunlarinin muveqqeti saxlanmasi yene orada s 316 213 Rusiyanin ve Serqin butun muselman zehmetkeslerine yene orada s 316 317 214 Sentrokaspi yene orada s 327 215 Sentrokaspi diktaturasi yene orada s 327 328 216 Senzura yene orada s 329 217 Sereteli I G yene orada s 328 329 218 Signaq qezasi yene orada s 337 338 219 Smilqa T T yene orada s 344 220 Sovetler yene orada s 348 221 Surmeli qezasi yene orada s 359 222 Samaxi qezasi yene orada s 364 223 Samxor qezasi yene orada s 366 367 224 Seher ozunuidaresi yene orada s 369 225 Serur Dereleyez qezasi yene orada s 374 377 hemcinin bax NE 2 ci cild s 309 310 226 Susa s yene orada s 383 385 227 Susa qezasi yene orada s 385 386 228 Tebee Azerbaycan tebeeliyi haqqinda qerar yene orada s 344 229 Tiflis seheri yene orada s 397 230 Tiflis qezasi yene orada s 397 398 231 Tiflis quberniyasi yene orada s 398 399 232 Titullar yene orada s 399 233 Turkculuk yene orada s 411 234 Turkiye Ermenistani haqqinda dekret yene orada s 411 412 hemcinin bax NE 2 ci cild s 334 335 235 Turkmencay muqavilesi yene orada s 412 413 hemcinin bax NE 2 ci cild s 335 336 236 Ufa direktoriyasi yene orada s 414 237 Ultimatum yene orada s 414 238 Umumrusiya Muessiseler Meclisi yene orada s 419 239 Usr yene orada s 421 240 Vetendasliq Azerbaycan vetendasligi haqqinda qanun yene orada s 428 241 Yelizavetpol yene orada s 436 242 Yelizavetpol quberniyasi yene orada s 436 243 Yeni Bayazed qezasi yene orada s 436 244 Zakaspi hokumeti yene orada s 444 245 Zaqafqaziya yene orada s 444 hemcinin bax NE 2 ci cild s 362 363 246 ZDFR yene orada s 445 247 Zaqatala quberniyasi yene orada s 451 452 248 Zehmetkes ve istismar olunan xalqin huquq beyannamesi yene orada s 456 457 249 Zengezur yene orada s 457 458 250 Zengezur qezasi yene orada s 459 460 hemcinin bax NE 2 ci cild s 370 251 Ziyalilar yene orada s 466 468 252 Azerbaycanda tarixin tedrisi hansi seviyyededir 525 ci qezet 2005 12 yanvar 253 Yolayrici Azerbaycan tarixi nece yazilmalidir Deyirmi stol 525 ci qezet 2005 15 yanvar 254 Space in yoxsa tarixci tenqidcinin catismayan cehetleri M Elekberzade birge Edalet q 2005 12 may255 Azerbaycanin 200 illik Kurekcay yarasi 525 ci qezet 2005 13 may 256 Turkmencay 1828 Tarixi xronika Baki Casioglu 2006 188 s 257 Azerbaycan ehalisi oyrenilmesi tarixi ve qaynaqlari qedim zamanlardan muasir dovredek Doktorluq dissertasiyasinin avtoreferati Baki 2006 47 s 258 Diplomatiya lugeti Baki 2006259 Azerbaycan ermenisunasligi xususiyyetleri tarixi ve dovrun teleblerine dair Qarabag dunen bu gun ve sabah 5 ci Umumrespublika elmi emeli konfransinin materiallari Baki 2006 s 115 122 260 Gedebey qisa tarixi melumat Ilham Eliyev Gedebeyde Baki 2006 s 82 87 261 Semkir qisa tarixi melumat Ilham Eliyev Semkirde Baki 2006 s 90 103 262 Azerbaycan tarixi En qedim zamanlar 2003 cu il Proqram Ali mektebler ucun Ucuncu nesri Baki 2006 61 s 263 Qarabag Real tarix faktlar senedler azerb ve ereb dillerinde Baki Tehsil 2006 380 s Y Mahmudovla birge 264 Semkir rayonu tarixi kecmisi ve bu gunu Semkir Baki 2006265 Azerbaycan tarixi uzre qaynaqlar Seminar ve tecrube mesgeleleri ucun muntexabat Ders vesaiti Baki 2007 s 277 286266 Azerbaycan ehalisini oyrenen merkezlere dair XIX XX esrler AMEA nin A A Bakixanov adina Tarix Institutunun Eserleri 21 2007 s 153 163267 Azerbaycan tarixinde demoqrafiya problemleri umumilesdirilmis eserler ve derslikler uzre Tarix ve onun problemleri 2007 Elave 3 s 32 35268 T R Maltusun ve K Marksin ehali nezeriyyesi muqayise ve yeniden menalandirma Tarix ve onun problemleri 2007 1269 Itirilmis nezeriyyenin fesadlari Etalet ve casqinliq erefesinde Azerbaycan tarixi ve nezeriyye problemi Tarixin metodoloji ve aktual problemleri Beynelxalq elmi nezeri konfrans Tezisler Baki 2007 s 53 57270 Qerbi Azerbaycan Ermenistan indiki tarixsunasligi ve umumi Azerbaycan tarixinde eksi Eliyev F Hesenov U Irevan xanligi Baki 2007 s 5 24271 Semkir bolgesi 1727 ci ilde Gence Qarabag eyaletinin mufessel defteri uzre Semkir arxeoloji irsi tarixi ve memarliq abideleri Birinci respublika elmi praktik konfransi 28 29 noyabr 2007 ci il Baki 2007 s 86 87272 Ermenistanin Azerbaycana esassiz erazi iddialari Dagliq Qarabag dosyesi antitarix ve tarix Qarabag dunen bu gun ve sabah 6 ci elmi emeli konfransin materiallari Baki 2007 s 155 159273 Qarabag Real tarix faktlar senedler Garabagh Real history facts documents Baki Baku Tahsil 2007 380274 Qarabag Real tarix faktlar senedler Garabagh Reale Geschichte Tatsachen Documente Baki Baku Tahsil 2007 380 Y Mahmudovla birge 275 Qarabag Real tarix faktlar senedler Garabag Realnaya istoriya fakty dokumenty Baki Baku Tehsil 2007 380 s Y Mahmudovla birge 276 Ermenilerin Cenubi Qafqaza kocurulmesine dair Car Rusiyasinin karantin gomruk senedlerinden Azerbaycan gomruyu tarixi eneneler ve muasirlik Baki 2007 s 113 135 Y M Mahmudov A E Pasayevle birge 277 Naxcivan tarixi ve abideleri azerb ve ingilis dillerinde Baki Tehsil 2007 216 s Y M Mahmudovla birge 278 Semkir bolgesi 1727 ci ilde Gence Qarabag eyaletinin mufessel defteri uzre Semkir arxeoloji irsi tarixi ve memarliq abideleri Birinci respublika elmi praktik konfransi Materiallar 28 29 noyabr 2007 Baki 2008 s 353 359279 K voprosu ob avtonomizacii Nagornogo Karabaha uroki istorii Kavkaz i Globalizaciya Zhurnal socialno politicheskih i ekonomicheskih issledovanij Shveciya 2008 t 2 vyp 2 s 160 172280 On autonomy for Naqorno Karabakh lessons of history The Caucasus and Qlobalization Journal of Sosial Political and Economic Studies Sweden 2008 vol 2 issue 2 p 140 151281 Kavkaz v sisteme mezhgosudarstvennyh dogovorov K 180 letiyu Turkmenchajskogo traktata 1828 goda Kavkaz i Globalizaciya Zhurnal socialno politicheskih i ekonomicheskih issledovanij 2008 t 2 vyp 4 s 159 167282 The Caucasus in the system of international relations the Turkmenchay treaty was signed 180 years ago The Caucasus and Globalization 2008 Vol 2 issue 4 p 140 148283 Susa seherin gercek tarixi Avalov E Susa qrafika Baki 2008 s 8 13284 Shusha the true history of a City Avalov E Shusha etchinas 2008 p 8 13285 Shusha realnaya istoriya goroda Avalov E Shusha grafika Baku 2008 s 8 13286 Terror ve demoqrafiya Qarabag dunen bu gun ve sabah Azerbaycan Xalq Cumhuriyyetinin 90 illiyine hesr olunmus 7 ci elmi emeli konfransin materiallari Baki 2008 s 167 169287 Istoriya Azerbajdzhana S drevnejshih vremen do 70 h gg XIX v Baku 2008 Gl XV s 486 543 Gl XVI s 544 587 v soavt S Aliyarly 288 Qarabag Real tarix faktlar senedler 2008 fransizca289 Azerbaycan tarixi Derslik Baki 2009 XV XVI S Eliyarli ile fesiller290 Muasir turk xalqlari terkibi ve cografi yerlesmesi tarixi baxis Turk eli j 2009 4 s 23 25291 Chislennaya dinamika i etnicheskij sostav naseleniya v NKAO Karabah vchera segodnya i zavtra ch I Baku 2009 s 82 85 2003 g perev s azerb 292 Dynamics of population and ethnic composition of Daglyq Garabagh Autonomous Republic Garabagh yesterday today and tomorrow I volume Baku 2009 p 103 106 2003 y trans from azerb lanq 293 Kurekchajskij dogovor ob osnovnyh polozheniyah o rezultatah pretvoreniya v zhizn i likvidacii Karabah Vchera segodnya i zavtra II ch Baku 2009 s 95 103 2005 g perev s azerb 294 Kurekchay agreement basic clauses implementation and termination of the agreement Garabagh yesterday today and tomorrow Baku 2009 p 127 134 2005 y trans from azerb lanq 295 Migraciya naseleniya mezhdu Rossiej i Iranom v XIX nachale HH vekov politiko pravovye voprosy Kavkaz i Globalizaciya 2009 t 3 vyp 2 3 s 210 219296 The political and legal aspects of migration between Russia and Iran 19 th early 20 the centuries The Caucasus and Globalization Journal of social political and Economic Studies Vol 3 issue 2 3 2009 p 185 192297 Azerbaycanin penitensiar hebsxana sisteminin tarixinden BDU nin 90 illik yubileyi munasibetile tarix fakultesi emekdaslarinin elmi praktik konfransinin materiallari Baki 2009 s 46 51298 Azerbaycan tarixine sivilizasion baxis BDU nin 90 illik yubileyine hesr olunmus beynelxalq elmi konfransin materiallari Humanitar elmler 30 31 oktyabr 2009 cu il Baki 2009 s 25 27299 Mesayel ve moskelat e moselmenam e Qafgaz ger gern e nuzdeh ve evayel e gern est Abstract of articels The International Conference of Caucasia Through History Tabriz 2009 p 144300 19 yuzilin basinda ermenilerin Kuzey Azerbaycana goc ettirilmeleri Turk dis politikasi Uluslararasi III Turk Dis Politikasi Sempozyumu Tebligleri Nisan 2009 Ankara 2009 s 153 160301 Qarabag Azerbaycan fraqmentar baxislardan milli konsepsiyaya kecmek zerureti haqqinda Qarabag dunen bu gun ve sabah 8 ci elmi emeli konfransin materiallari Qarabag general qubernatorlugunun 90 illiyine hesr olunur Baki 2009 s 146 147302 Tarixsunasliq isiginda Y Mahmudovun 70 illiyi munasibeti ile 303 Ermenistanin Qars muqavilesini taniyacagi inandirici deyil Musahibe Bizim yol 2009 29 aprel304 Bize kimliyimizi gosteren tarix suuru Irfan 2009 35 s 10 14305 Qarabag Real tarix faktlar senedler Baki Tehsil 2009 144 s Y M Mahmudovla birge 306 Azerbaycan beynelxalq munasibetler ve diplomatiya tarixi Dovletlerarasi muqavileler ve diger xarici siyaset aktlari Dord cildde I c 1639 1828 Baki 2009 Y M Mahmudovla birge 307 Cumhuriyyet doneminde Azerbaycanin yuzolcumu ve demoqrafik durumu 1918 1920 Buyuk Devletler Kiskacinda Bagimsiz Azerbaycan 1918 1920 Istanbul 2010 s 282 287308 Ipek yolu uzerinde Odlar Yurdu Avstriyadan baxis Turk eli 2010 iyun 7 s 54 57309 Azerbaycanin Qarabag bolgesi tarixi ocerk Muradov V Azerbaycan xalcalari Qarabag qrupu Baki 2010 s 13 21310 The Garabagh region of Azerbaijan A Historical Sketch Muradov V Azerbaijan carpets Garabagh group Baku 2010 p 39 47311 Karabahskaya zona Azerbajdzhana istoricheskij ocherk Muradov V Azerbajdzhanskie kovry Karabahskaya gruppa Baku 2010 s 39 48312 Qarabagin tarixi Azerbaycan xalcalari Qarabag qrupu Baki 2011 s 3 11 ingilis fransiz alman rus ereb dillerinde 313 A history of Azerbaijan from the Furthest past to the Present Day 1 The Pre State Period or Primitiva Society Visions of Azerbaijan 2010 March april p 46 51314 First state unions The state of Manna The Scythian kingdom Visions of Azerbaijan 2010 may june p 58 64315 A History of Azerbaijan from Furthest Past to the Present Day Azerbaijani lands as part of the Median and Ahamani empires Azerbaijan in the tims of Alexander the Great Cearty 6th centry 320 s BC Visions of Azerbaijan 2010 september october p 58 62316 Great Tragedy Deportation of Azerbaijan is from Armenia Visions of Azerbaijan 2010 November december p 58 61317 Ordubadi M S Krovavye gody Istoriya armyano musulmanskoj vojny na Kavkaze v 1905 1906 godah Predislovie Tale Gejdarov Komm i indeks Taleh Bagiev Kerim Shukyurov SPb Akademiya issledovaniya Kultury 2010 200 s 318 Qafqazda ermeni meselesi Rusiya arxiv senedleri ve nesrleri uzre Uc cildde 1724 1914 Birinci cild 1724 1904 Baki Elm 2010 HH 716 s Tertibci muellifler T Heyderov T Bagiyev K Sukurov 319 Qafqazda ermeni meselesi Rusiya arxiv senedleri ve nesrleri uzre Uc cildde 1724 1914 Ikinci cild 1905 1906 Baki Elm 2010 VIII 616 s Tertibci muellifler T Heyderov T Bagiyev K Sukurov 320 Qafqazda ermeni meselesi Rusiya arxiv senedleri ve nesrleri uzre Uc cildde 1724 1914 ucuncu cild 1906 1914 Baki Elm 2010 VIII 348 s Tertibci muellifler T Heyderov N Bagiyev K Sukurov 321 Azerbaycan tarixi Ali mektebler ucun muhazireler kursu II hisse XIX XXI esrin evveli Baki Baki Universiteti nesr 2010 s 5 80 S Eliyarli ile 322 Ermenilerin Simali Azerbaycana kocurulmesi Qarabag dunen bu gun ve sabah 9 cu elmi emeli konfransinin materiallari Baki 2010 s 130 136323 Qarabag tarixi qedim zamanlardan muasir dovredek Qarabag suallar ve faktlar Ankara 2010 Y M Mahmudovla birge 324 Azerbaycan Xalq Cumhuriyyeti haqqinda musahibe Yeni Azerbaycan qezeti 2010 28 may325 Bunyadaov Z Why Sumqayit A situational analysis Komment Dr Karim Shukurov Visions of Azerbaijan 2010 march april p 58 63326 Armyanskij vopros na Kavkaze Po materialam rossijskih arhivov i izdanij 1724 1914 v 3 h t t 1 1724 1904 Sost i komment Gejdarov T K Bagiev T R Shukyurov K K SPb Akademiya issledovaniya kultury 2011 XVIII 713 s karta327 Armyanskij vopros na Kavkaze Po materialam rossijskih arhivov i izdanij 1724 1914 v 3 t t 2 1905 1906 Sost i komment Gejdarov T K Bagiev T R Shukyurov K K SPb Akademiya issledovaniya kultury 2011 VIII 614 c 328 Armyanskij vopros na Kavkaze Po materialam rossijskih arhivov i izdanij 1724 1914 v 3 t Tom 3 1906 1914 Sost Gejdarov T K Bagiev T R Shukyurov K K SPb Akademiya issledovaniya kultury 2011 VIII 345 s 329 The armenian question in the Caucasus Russian archive dosuments and publications Vol 1 1724 1904 London Itaha Press 2011 716 p Research comp comment 330 The armenian question in the Caucasus Russian archive documents and publications Vol 2 1905 1906 London Itaha Press 2011 617 p Research comp comment 331 The armenian question in the Caucasus Russian archive dosuments and publications Vol 3 1906 1914 London Itaha Press 2011 346 p Research comp comment 332 Qafqaz turkleri XVIII XX esrin sonlarinda etnodemoqrafik baxis Turk dunyasi duneni ve bu gunu Beynelxalq elmi konfrans Tezisler 23 24 may 2011 ci il Baki 2011 s 356 358333 Azerbaijan divided History and Cansequences Visions of Azerbaijan 2011 january february p 56 58334 Azerbaijani jeews a historical ethnic phenomenon Visions of Azerbaijan 2011 may june p 44 47335 Atropatena Albania 4th centry BCE 7th centy CE Visions of Azerbaijan 2011 march april p 46 49336 Stalins repression cause and effect Visions of Azerbaijan 2011 July auqust p 50 54337 The demoqraphy of independense 1991 2011 Visions of Azerbaijan 2011 september october p 24 26338 Dagliq Qarabagin Azerbaycan tarixi retrospektiv tehlil tezisler Qarabag dunen bu gun ve sabah 10 cu elmi emeli konfransinin materiallari Baki 2011 s 123 125339 1990 ci il 20 yanvar dovrumuzun en boyuk milli azadliq herekatlarindan birinin tarixidir Musahibe Yeni Azerbaycan qezeti 2011 20 yanvar340 Years of bloud A history of the Armenian Muslim Clashes in the Caucasus 1905 1906 Published by Ithaca Press London 2011 Kerim Shukurov footnotes and Index 341 Sirvan Samaxi Azerbaycanin tarixi ve medeniyyetinde Azerbaycan xalcalari Sirvan qrupu Baki 2011 s 2 14 Eyni zamanda ingilis fransiz alman rus ereb dillerinde Y Mahmudovla birge342 Azerbaycanin Irevan bolgesi Tarixi ocerk Muradov V Azerbaycan xalcalari Irevan qrupu Baki Elm 2011 s 9 36 Y Mahmudovla birge343 Azerbaycanin Irevan bolgesi Tarixi ocerk Muradov V Azerbaycan xalcalari Irevan qrupu Baki Elm 2011 s 2 36 Y Mahmudovla birge Eyni zamanda ingilis fransiz alman rus ereb dillerinde 344 Qarabagin tarixi Azerbaycan xalcalari Qarabag qrupu Baki Elm 2011 s 3 11 Y Mahmudovla birge Eyni zamanda ingilis fransiz alman rus ereb dillerinde345 Turkmencay muqavilesi Respublika qez 2012 10 fevral346 Qedim ve orta esrler Azerbaycan seherleri ehalisinin sayinin mueyyen edilmesi tecrubesinden Antik ve orta esrler Azerbaycan seherleri Baki 2012 s 397 401347 Ermenistanin isgal etdiyi Azerbaycan erazilerinde inzibati erazi bolgusu ve ehalisi Qarabag dunen bu gun ve sabah 11 ci elmi emeli konfransinin materiallari Baki 2012 s 80 82348 Baki Abseron bolgesinin tarixinden Azerbaycan xalcalari Baki qrupu Baki 2012 s 2 19 Y Mahmudovla birge 349 Azerbaycanin Quba bolgesi Tarixi ocerk Azerbaycan xalcalari Quba qrupu Baki 2012 s 2 15 Y Mahmudovla birge 350 Azerbaycanin Gence bolgesi Tarixi ocerk Azerbaycan xalcalari Gence qrupu Baki 2012 s 2 21 Y Mahmudovla birge 351 Tarixi Azerbaycanin Qazax Borcali bolgesi Azerbaycan xalcalari Qazax Borcali qrupu Baki 2012 s 2 27 Y Mahmudovla birge 352 Naxcivan tarixinden sehifeler Azerbaycan xalcalari Naxcivan qrupu Baki 2012 s 2 24 Y Mahmudov ve I Haciyevle birge 353 Yadda saxla Emel et Oyren Qurani Kerim meali esasinda Baki 2012 III bolme s 201 448 Aydin Elizade ve Abbas Qurbanovla birge 354 Ferhad Mirzenin Sefername si haqqinda Ferhad Mirze Qacar Sefername Baki 2012 s 3 9355 Azerbaycan SSR in 1941 45 ci iller muharibesinde demoqrafik itkisine dair Azerbaycanin II Dunya muharibesinde ve Qafqazda Holokostun onlenmesinde rolu Beynelxalq simpozium 2012 17 19 0ktyabr Baki Elm 2013 s 23 27356 Men fexr edirem ki azerbaycanliyam Umummilli lider Heyder Eliyevin heyat ve fealiyyeti Baki 2013 metnin muellifi 357 Cenubi Azerbaycan XIX XX esrin evvellerinde Vasim Memmedeliyevin anadan olmasinin 70 illiyine hesr edilmis konfransin materiallari Baki 2013358 Qerbi Azerbaycan tarixi umumi baxis Qarabag dunen bu gun ve sabah 12 ci elmi emeli konfransinin materiallari Baki 2013 s 110 117359 Birinci Dunya muharibesinin Qafqaz cebhesi Rusiyada ve regionda hakimiyyet deyisikliklerinin tesiri ve dagilmasina dair Tarixin qaranliq sehifeleri kecmisin ibret dersleri ve geleceye cagiris Beynelxalq elmi konfransin materiallari Baki 23 24 may 2014 cu il Baki 2014 S 281 287360 Azerbaycan Cumhuriyyetinin Qarabag general qubernatorlugu erazisi ehalisi ve torpaqlarinin sonraki taleyine dair 1919 1929 cu iller Qarabag dunen bu gun ve sabah Baki 2014 S 129 135361 O toponimicheskih i kartograficheskih aspektah pereseleniya armyan na Kavkaz Vestnik NANA 2015 t 12 1 S 35 42 V soavt 362 Sair ve hakim Huseyn xan Mustaq tarixi menzume ve eserlerden sehneye Vaqif Aslan Huseyn xan Mustaq Baki 2015 S 5 14363 Naxcivanin demoqrafiya tarixi 1920 ci illerden muasir dovredek Tarixi ipek yolu ve Naxcivanin iqtisadi medeni elaqelerinin inkisafi meseleleri Beynelxalq Ipek yolu konfransi 16 17 oktyabr 2015 ci il Naxcivan 2015 S 49364 Azerbaycan toponimikasi tarixinden Mirmahmudova M Azerbaycan erazisinde Azerbaycan menseli oykonimler ve onlarin ermenilesdirilmesi siyaseti Baki 2015 S 5 9365 Shukyurov K K Iz istorii toponimiki Azerbajdzhana Mirmahmudova S Azerbajdzhanskie ojkonimy v Armenii i politika ih armenizacii Baku 2015 S 4 6366 Sukurov K K Azerbaycan toponimi bilim tarihine bir bakis Ermenistan cografiyasinda Azerbaycan kokenli oykonimler ve onlarin ermenilestirilmesi politikalari Istanbul 2015 S 7 12367 XIX Yuzilin Sonlari XX Yuzilin Baslangicinda Kafkasya Nufusunun Konfessional Yapisi Rusiya imparatorlugu Istatistiklerine gore Yeni Turkiye Tyemmuz Aralik Yil 21 Sayi 71 S 418 423368 Azerbaycanda ermeni qorginlari ve deportasiyalari haqqinda baxislarin tenqidi tehlili Azerbaycan ve Serqi Anadoluda turk muselman ehaliye qarsi soyqirimlari 1914 1920 movzusuna hesr olunmus II Beynelxalaq elmi konfransin materiallari AMEA Tarix Institutu Elmi Eserler Xususi buraxilis 2015 52 55 S 72 74369 Azerbaycanda ermeni qorginlari ve deportasiyalari haqqinda baxislarin tenqidi tehlili Qarabag dunen bu gun ve sabah Baki 2015 S 135 138370 Dunya qadin tarixciliyi sexsiyyet ve efsane Sara Asurbeyli haqqinda soz Baki tarixinin ensiklopediyasi Sara Asurbeyli 110 il Baki 2016 S 8 12371 Birinci Dunya muharibesi erefesinde Serqi Anadolunun demoqrafiyasina dair Elmi Eserler Azerbaycan ve Serqi Anadoluda turk muselman ehaliye qarsi soyqirimlari 1914 1920 movzusuna hesr olunmus III Beynelxalq elmi konfransin materiallari Xususi buraxlilis 56 57 58 2015 S 530 534372 Birinci Dunya muharibesi dovrunde Cenubi Qafqazda Zaqafqaziyada demoqrafik veziyyet Azerb MEA nin Xeberleri Ictimai elmler ser 2016 2 S 95 101373 Rusiya imperiyasinin muselmanlari Regional idareetme tesisatlarina dair Zaqafqaziya Muselmanlari Dini Idaresi uzre Naxcivan Universiteti Eserleri 2016 1 2 S 209 219374 Rusya Imparatorlugunun Orta Anadoluyla ilgili Stratejik Planlari XIX yuzil XX yuzilliyin ilk cereyi Sentral Anatolia in stratejical plan of Russian empire at the begining of XIX XX centeries Bozok Universitesi Uluslararasi Bozok sempozyumu 5 7 mayis 2016 y Bildiri ozetleri Yozqat 2016 S 236 237375 Azerbaycan dovletciliyi tarixinde tehsil meseleleri E ve O Tahirzade Azerbyacan Cumhuriyyeti telebeleri Baki 2016 S IX XXI 376 Alban Qafqaz kilsesinin legvi 1836 Bu nece olmusdur APA Informasiya Agentliyinin sayti 377 Alban Qafqaz kilsesinin legvi 1836 Bu nece olmusdur Qarabag dunen bu gun ve sabah Baki 2016 S 103 129378 Azerbaycanlilar Demoqrafik veziyyeti ve hakim siyasete dair F E Eliyevanin Cenubi Qafqazin azerbaycanli ehalisi 1920 1930 cu iller kitabi haqqinda F E Eliyeva Cenubi Qafqazin azerbaycanli ehalisi 1920 1930 cu iller Baki 2016 S 3 7379 Akademik Bartoldun sehvi ve Stalin mifi yaxud Azerbaycan ve azerbaycanlilar haqqinda APA380 Azerbaycan Cumhuriyeti ile Turkiye Cumhuriyeti arasinda nufus gocu Yasal temelleri ve dinamigi I Turkiye Azerbaycan iliskileri ve gelecek perspektifi calistayi Tebligler 24 25 Mayis 2012 Ankara Ankara 2016 S 73 79381 The Confessional Composition of the Caucasian Peoples in the Late 19th Early 20th Centturies Based on the Statistics of the Russian Empire Reliqions in the Caucasus A collection of essays and articles Baku 2016 p 203 211382 Ferhad Mirzenin Sefernamesi yol xeritesi sosial cografi ve siyasi qeydleri 1875 1876 ci iller Ferhad Mirze Qacar Sefername Baki Elm ve tehsil 2017 S 3 11383 Rusiya Xezerde Gulustan muqavilesinden imperiyanin dagilmasinadek 1813 1917 ci iller Qarabag dunen bu gun ve sabah Baki 2017 S 107 115384 Azerbaycanlilar XX esrde tarixi demoqrafik veziyyetine dair XX esrde turk muselman xalqlarina qarsi soyqirimi IV Beynelxalq elmi konfrans Elmi eserler 2017 64 65 66385 Rusiya ve Qafqaz car hakimiyyetinin resmi xronologiyasi uzre qedim zamanlar XX esrin evvelleri Qafqazsunaslarin I forumu 17 18 aprel 2017 Baki Elmi meruzeler 1 ci kitab Baki 2017 s 67 72386 Rusyanin Siyasetinde Turkiye Ermenistani Meselesi Olusumu Kurulus Calismalari ve Iflasi Turk ermeni iliskilerinin bolgesel politikalara etkisi 19 yuzyildan gunumuze Uluslarasi sempozyumu Bildiriler 12 14 may Bitlis Ankara 2017 S 459 470387 Istoricheskaya demografiya Azerbajdzhancy Ser Narody i kultury M Nauka 2017 s 47 54388 On soz Kafkasyada ermeni meselesi 1895 1912 Osmanli arsiv belgeleri Istanbul TEAS Press 2018 s XIII XIX389 On soz Birinci Dunya savasi ve Azerbaycan Osmanli arsiv belgeleri Istanbul TEAS Press 2018 s XIII XVIII390 On soz Azerbaycan Cumhuriyyeti 1918 1920 Osmanli arsiv belgeleri Istanbul TEAS Press 2018 s XIII XX391 On soz Azerbaycan Cumhuriyyeti Osmanli basininda 1918 1920 Istanbul TEAS Press 2018 s XXIII XXIX392 Azerbaycanalilarin ermenilerin toretdikleri soyqirimlarina qarsi muqavimet herekati problemleri ve dersleri Qarabag dunen bu gun ve sabah 17 ci elmi emeli konfransin materiallari Baki 2018 s 142 151393 Azerbaycanlilar sovet deportasiya siyasetinde tarixi ve xususiyyetleri Qafqazda deportasiyalar Respublika elmi konfransi Tezisler Baki 29 noyabr 2018 ci il Baki 2018 s 139 140394 Qafqazin inzibati erazi bolgusdu yeni siyasi struklasmasi ve ehalisi 1917 1918 ci iller Qafqazda dovletlerarasi munasibetler 100 il evvel ve muasir dovr Beynelxalq elmi konfrans 23 24 may 2018 ci il Baki Elmi meruzeler 1 ci kitab Baki 2019 s 295 300395 Azerbaycan tarixini deyisen 13 hadise Lent az 1905 az396 Sah Ismayil Xetai Gaziler deyen sah menem Azerbaycanin siyasi tarixine dair nadir bir epizod Yazici Oguz eli qezetinin ayrica buraxilisi Sah Ismayil Xetai 2018 noyabr 2 171 s 27 28397 Rusiya imperiyasinin Zaqafqaziya geopolitik regionu formalasdirilmasi ve Azerbaycan torpaqlarina dair siyaseti Qarabag dunen bu gun ve sabah 18 ci elmi emeli konfransinin materiallari Baki 2019 s 156 164398 Azerbaycan torpaqlarinda Ermenistan dovleti nece yaradildi Tarixi neticeleri ve Azerbaycan dovletinin muasir baxisi Xalq qezeti 23 aprel 2019 cu il s 8399 Xalqa xidmet numunesi Tanidigimiz ve tanimadigimiz Yaqub Mahmudov AMEA nin heqiqi uzvu Emekdar elm xadimi Dovlet Mukafati Laureati Yaqub Mahmudovun anadan olmasinin 80 illiyinie hesr olunur Baki 2019 s 121 127400 Azerbaycan tarixi bolusdurulmeden muasir dovredek Bezi metodoloji problemler ve onlarin helline dair Yeni Turkiye Temmuz Agustos Yil 2019 Sayi 108 S 163 166401 Azerbaycanda terrorun tarixi ve xususiyyetleri Qafqazda terror Respublika elmi konfransi Tezisler Baki 28 noyabr 2019 cu il AMEA Qafqazsunasliq institutunun nesri Baki 2019 s 86 87402 Azerbaycanin tarixi turizmi ve perspektivleri Turizm ve qonaqperverlik Beynelxalq jurnal Il 8 3 209 s 103 117403 Azerbajdzhan v sisteme mezhdunarodnyh otnoshenij 1648 1991 Dokumenty i materialy Baku Elm 2020 736 s 404 Derbend Rusiya isgallari ve Dagistanlasdirilmasi tarixinden Yazici Oguz eli qezetinin ayrica buraxilisi Derbend yazarlari 2020 yanvar 1 176 s 29 30 Tercumeleri Redakte 405 Kovalcenko I D Boradkin l i Refizade I R Elektron hesablama masinlarindan istifade etmekle tarixi menbelerin oyrenilmesinin muasir metodlari Baki 1991 tercume 406 Turkmencay muqavilesi tercume ve serhler Azerbaycan tarixi uzre qaynaqlar Baki 1989 s 277 286 2 Istinadlar Redakte AMEA nin Tarix Institutuna direktor secilib 1 2 Kerim Kerem oglu Sukurov AMEA A A Bakixanov adina Tarix Institutunun resmi veb sayti 2012 ci il ucun Azerbaycan Respublikasinin elm sahesinde Dovlet Mukafatinin verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin SerencamiMenbe https az wikipedia org w index php title Kerim Sukurov amp oldid 6008848, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.